PAL SOUND - Roma Influence - PROMOCIJSKI MATERIALI

Slika

V okviru projekta PAL SOUND smo pripravili različne promocijske materiale namenjene tako zaintersirani javnosti, širši javnosti in udeležencem. Pripravili smo letake. plakate, pasice, zastave, majice, vrečke idr..

Nekaj primerov si lahko ogledate v galeriji.

Pridružite se nam!

Glasba nas povezuje!

 

Promocijski materiali projekta PAL SOUND so dostopni v prostorih romskega društva Romano veseli ali preko elektronskega naslova društva


MEK PE DOLESTAR!

V RD Romano veseli smo, skupaj s partnerji, uspešno izvedli projekt, ki ga sofinancnira ACF z imenom MEK PE DOLESTAR! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem.

Glede na zaznano probematiko, ki je v zadnjih letih v porastu in neodzivanjem resornih organizacij in držanih institucij, smo razvili inovativno skupnostno storitev Romskega zaupnika, ki je po opravljenm usposbljanju, izvajal delo na terenu z odvisniki v romskih naseljih. V okivru aktivnosti smo pripravili priročnik o delu romskega zaupnika, ki je dosegljiv  v prostorih društva RD Romano veseli.

Dosegli smo pomemben napredek v okviru zagovorništva in problematiko predstavili ključnim državnim ustanovam, ki so bile do sedaj s to probleamtiko zelo slabo seznanjene.

Dosegli smo vključitev romske skupnosti kot ogrožene ciljne skupine v krovni nacionalni dokument na področju preprečevanja zlorabe drog za obdobje 2023 - 2030. Tako lahko pričakujemo, da bodo tudi drugi strokovni deležniki in NVO lažje izvajali dejavnosti prepečevanja, pomoči in osveščanja neposredno v romski skupnosti.


ZAKLJUČEN PROJEKT ROB UMETNOSTI

Slika

V projektu ROB UMETNOSTI smo  uspešno zaposlili osebo iz ciljne skupine in pomočnika za projektno vodenje. V obdobju trajanja smo izvedli več sklopov usposabljanj. 

V prvem sklopu FUZIJA GLEDALIŠKE IN FILMSKE IMPROVIZACIJE smo izvedli 4 usposabljanja v obsegu po 48 ur oz skupaj 192 ur neposrednega dela z udeleženci. Usposabljanja so potekala v dveh časovnih sklopih. Izvedli smo dve usposabljanji po 48 ur iz Filmske improvizacije in dve usposabljanji po 48 ur iz Gledališke improvizacije. V operacijo je bilo vključenih 57 posameznikov. Udeleženci filmskih delavnic so pripravili več kratkih filmov, udeleženci gledališke delavnice pa so sodelovali v pripravi in izvedbi zaključne produkcije.

Oba sklopa ocenjujemo kot uspešna tako z vidika organizacije delavnic kot tudi z vidika prenosa znanj, angažiranosti in sodelovanja udeležencev. Zaradi velikega zanimanja načrtujemo podobne delavnice za ciljno skupino izvajali tudi po zaključku operacije ROB UMETNOSTI v okviru programskih dejavnosti društva RD ROMANO VESELI.

V drugem sklopu USTVARJALNO IZRAŽANJE NA PODROČJU BESEDNE UMETNOSTI

Smo organizirali in izvedli dve ločeni usposabljanji po 48 ur oz skupaj 96 ur neposrednega dela z udeleženci. V operacijo je bilo vključenih 49 posameznikov. Delavnica se je izkazala za zelo koristno pri vključevanju robnih skupin na področju demokratizacije kulture skozi besedno umetnosti in kulturno specifičnost umetniškega izraza Udeleženci so sodelovali pri pripravi literarnih del (poezije in zapisov), ki so izšli v posebni zbirki, ki smo jo tudi javno predstavili. 

Prav tako smo v okviru izvajanja tega sklopa pripravili priročnik o besednem ustvarjanju. Gradiva so brezplačno dostopna v fizični/tiskani obliki in v digitalni obliki na spletni strani društva. Organizirali smo tudi okroglo mizo na temo UMETNIŠKA USTVARJALNOST – KLJUČ DO ZAPOSLJIVOSTI, kjer so sodelovali tudi udeleženci usposabljanj.

V tretjem sklopu smo organizirali usposabljanje SCENARIJ ALTERNATIVNIH OBLIK BIVANJSKE KULTURE, kjer smo v dveh skupinah izvedli usposabljanje iz področja naravne gradnje v skupnem obsegu 144 ur. V operacijo je bilo vključenih 22 posameznikov

Pripravili smo uvodno teoretsko javno predstavitev na temo naravne gradnje, dve ekskurziji z ogledom dobrih praks in praktično usposabljanje iz naravne gradnje ter zaključni posvet NARAVNA GRADNJA – PRILOŽNOST ZA BIVANJE IN DELO, kjer smo predstavili rezultate usposabljanja in omogočili mreženje s predstavniki zaposlovalcev in lokalnih odločevalcev. Rezultat tretjega sklopa je tudi nov Priročnik o naravni gradnji – Iz teorije v prakso, ki predstavlja koristno gradivo vsem naravnim graditeljem in osebam, ki želijo pridobiti novo nacionalno poklicno kvalifikacijo NPK – Ilovičar/Ilovičarka.

Ob zaključku operacije smo pripravil tudi javno predstavitev operacije ROB UMETNOSTI. Predstavili smo izvedene aktivnosti na temo filmske in gledališke improvizacije, besedne umetnosti in ustvarjanja ter alternativnih oblik bivanjske kulture. Predstavili smo nastale rezultate in Priročnik o naravni gradnji – Iz teorije v prakso, Priročnik ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti ter Zbirko pesmi in zgodb, ki so jih zapisali udeleženci usposabljanj.

Vsem udeležencem, ki so uspešno pravili vsaj 40 ur usposabljanja smo podelili potrdila o opravljenem usposabljanju.

Pri izvajanju operacije smo presegli prvotno načrtovani cilj vključitve 80 oseb iz ciljne skupine saj se je v usposabljanja uspešno vključilo in zaključilo 95 oseb. Interes in povpraševanje za vključitev je bilo veliko pri vseh sklopih usposabljanj. Prav tako smo, skozi izvajanje aktivnosti v operaciji, pridobivali na pozitivni prepoznavnosti, tako med predstavniki ciljne skupine, kakor tudi na nacionalni ravni. Tako smo tudi širili mrežo delovanja napram NVO in deležnikom na lokalni in nacionalni ravni.

Trajnostni rezultati:

Vključevanje posameznikov iz ciljne skupine v dejavnosti društva Romano veseli, mreženje v regiji in integracijske ter medkulturne aktivnosti.

Izdana gradiva:

 1. Priročnik o naravni gradnji – Iz teorije v prakso.
 2. Priročnik ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti .
 3. Zbirko pesmi in zgodb, ki so jih zapisali udeleženci usposabljanj.

Video gradivo, ki so ga posneli udeleženci usposabljanj je dostopno na YT kanalu ROMANO VESELI,  seznam predvajanj ROB UMETNOSTI.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim.

Ekipa ROB UMETNOSTI


POVEZOVANJE ROMOV in 8 APRIL

Slika

Datum: 8. april 2023

Te dni poteka mednarodna mladinska izmenjava POVEZOVANJE ROMOV - SVET ŠE VEDNO STOJI NA MLADIH, kjer je prisotnih preko 30 mladih udeležencev, ki preživljajo kakovosten čas in sodelujejo v različnih aktivnostih, kot so Zeliščne delavnice, Delavnice gledališke in filmske improvizacije, Razpravne delavnice (izobraževanje, zaposlovanje, diskriminacija), Reciklirajte in ponovno uporabite, Delavnice o Evropi, EU in manjšinah, Filmske delavnice in veliko družabnih vsebin (digitalna pismenost, video delavnice, športne aktivnosti, ples, izleti, filmski in tematski večeri) in Youthpass.

Projekt vodi RD ROMANOI VESELI v sodelovanju s partnerji ROMHR iz Hrvaške in JONATHAN Coop iz Italije.

Za današnji dan, ki sovpada s Svetovnim dnevom Romov, smo pripravili poseben program in izvajali različne delavnice na temo tradicionalnega življenja Romov, Skupas smo plesali različne tradicionalne plese in uživali ob kulturnem glasbenem programu, ki smo ga pripravili za ta poseben dan. 

Udeleženci so skupaj z našimi prijaznimi gostitelji v Kanu kamp Radneci, ob bregu reke Kolpe, zasadili mlado drevo - Murvo v spomin na ta svečan dogodek in še boljše povezave ter medsebojno spoštovanje.


MILENA TUDIJA V OBRAZIH NEVLADNIKOV

Slika

»Osnova vsega je zaupanje,« pravi Milena Tudija, predsednica Romskega društva Romano veseli iz Novega mesta, ki se že 18 let aktivno zavzema za izboljšanje položaja Romov na Dolenjskem. »Iskreno si želimo, da bi naši Romi začeli živeti lepše, bolj zdravo, da bi mladi hodili v šole in pridobili različna znanja in izobrazbo. Ogromno energije vlagamo v mlade. Izmišljamo si različne projekte, tečaje, mednarodne izmenjave, vse, da bi jih pritegnili in jih iztrgali iz začaranega kroga revščine in stigme. Pogosto organiziramo kakšen večdnevni izlet na določeno temo, in ko se tako več dni zapored družimo in izobražujemo, se zbližamo, navežemo drug na drugega, si začnemo zaupati in na tem gradimo naprej.«   

Milena Tudija se je sicer že pred leti izselila iz romskega naselja, a tudi v centru Novega mesta, kjer živi danes, nikdar ni prenehala ustvarjati in težiti k temu, da bi se življenje romske skupnosti premaknilo na bolje.

»Ne morem biti pri miru. Takšna pač sem. Samo eno življenje imamo in ustvariti moramo tisto, kar si želimo. Sama si želim, da bi romske ženske izstopile iz sence in se vključile v javno življenje. Ženske smo tiste, ki lahko otrokom prenesemo voljo do spremembe, do znanja, da gredo v šolo in postanejo samostojni.«

Društvo Romano veseli ogromno pozornosti posveča izboljšanju položaja romskih žensk, mladine in otrok, njihovi projekti pa se na različne načine lotevajo aktiviranja pripadnikov romske skupnosti. »Povezujemo mlade Rome po vsej regiji, pa tudi širše v Evropi. Raziskujemo romsko tradicijo, jezik, glasbo, oblačila, razvijamo nove produkte,« pojasnjuje Milena Tudija.

Negovati jezik, razvijati znanja

V februarju so zaključili šestnajstmesečni projekt Rob umetnosti, ki je bil namenjen Romom in priseljencem iz nekdanje Jugoslavije. »Šestnajst mesecev smo izvajali različna usposabljanja s področja gledališča, filma, besedne umetnosti in naravne gradnje. Vključilo se je več kot 130 oseb. Namen projekta je bil dvigniti samopodobo udeležencem in jih opolnomočiti z različnimi znanji s področja kulture in umetnosti, kar bi jim omogočilo  lažji vstop na trg dela,« pravi Milena Tudija.

»Prejšnji teden smo v Knjižnici Milana Jarca Novo mesto predstavili nekatere rezultate projekta, med drugim priročnik o naravni gradnji, kar je področje, ki postaja vse bolj popularno, saj povezuje stara gradbena znanja z inovativnimi pristopi reciklaže in nadciklaže.«

V okviru projekta so s podporo Zavoda Veles več mladim udeležencem omogočili strokovno izobraževanje o gradnji s slamo, ilovico in apnom, spoznali pa so se tudi z novo nacionalno poklicno kvalifikacijo »ilovičar«.

»Poleg tega smo izdali tudi priročnik za ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti in pa zbirko pesmi in zgodb, ki so jih na naših delavnicah ustvarili udeleženci. Želimo si, da bi bili Romi ponosni nase, na svoje veščine, običaje in zgodbe svojih prednikov. Da bi ponosno govorili in razvijali svoj jezik. Brez ohranjanja in negovanja lastnega jezika bomo v prihodnosti izgubili svojo identiteto,« poudarja Milena Tudija.

Pri tem ne more mimo odvisnosti društva od projektnega financiranja: »Žal v našem društvu še vedno živimo od projekta do projekta, zaradi česar težko vzdržujemo stabilno delovanje. Trenutno se zato osredotočamo na iskanje in pripravo novih idej in prijav na razpise, s katerimi bi lahko zagotovili novo zaposlitev v društvu in tako omogočili profesionalizacijo delovanja in kontinuiteto vsebin.« 

Droge v romskih naseljih

Tema, ki jih zadnje čase še prav posebej zaposluje, je preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi.

»V zadnjem letu smo razvili inovativno skupnostno storitev romskega zaupnika, za kar smo zagotovili posebno usposabljanje v aktivnosti Projekt Človek. Posebnost zaupnika je, da gre na teren, vstopa v romska naselja in tam na različne načine pomaga mladim odvisnikom in njihovim družinam. V tem kontekstu namreč Romi niso deležni enake obravnave kot večinsko prebivalstvo. Pomoč v naselja ne pride, ljudje niso usposobljeni za delo, mladi odvisniki pa sploh ne poznajo programov odvajanja ali podporne pomoči. Tako se droge vse bolj širijo po naših naseljih in uničujejo naše skupnosti,« pripoveduje Milena Tudija.

Na temo preprečevanja zlorabe drog v romskih naseljih so v društvu Romano veseli januarja zaključili tudi projekt MEK PE DOLESTAR!, ki ga je finančno podprl ACF Slovenija. »Povabili pa smo se tudi na posebni sestanek na Ministrstvo za zdravje,« poudarja Milena Tudija.

Na sestanku so dosegli vključitev romske skupnosti kot posebne ogrožene ciljne skupine v novo nacionalno strategijo na področju prepovedanih drog. »S tem smo odprli vrata in oči vsem drugim strokovnim organizacijam, da bodo lahko odslej bolj aktivno delovale na področju zmanjševanja posledic zlorabe drog in odvisnosti med Romi v Sloveniji. Ta problematika se je v zadnjih letih močno razširila, a žal se s tem nihče ne ukvarja sistematično. Še več, zdi se, da z obstojem problematike sploh niso seznanjeni.«

Milena Tudija pravi, da si najbolj od vsega želi, da bi v naši družbi izginila diskriminacija Romov in slabi odnosi, predvsem v šoli in v vsakdanjem življenju. »Svoje delo zelo rada opravljam, rada se družim in povezujem, rada vključujem ljudi v naše dejavnosti. Želim si, da bi se Romi lahko bolje razumeli z večinskim prebivalstvom. Živimo v istem okolju, zato se moramo vsi malo bolj potruditi in graditi odnos na medsebojnem spoštovanju - na obeh straneh. Boljše odnose lahko ustvarimo le skupaj,« je prepričana Milena Tudija.

Romsko društvo Romano veseli

Vas zanima gradnja z ilovico? Gledališče? Bi radi spoznali romski jezik in kulturo? Radi šivate ali vas zanima moda? Kaj pa glasba? Vse to in še več lahko najdete med aktivnostmi Romskega društva Romano veseli, ki je vedno na voljo za sodelovanja, skupnostna ustvarjanja in raziskovanja. Več o njihovem delovanju si lahko preberete na www.romano-veseli.si, aktivni pa so tudi na družabnih omrežjih. Pridružite se! Vabljene in vabljeni vsi, tudi druge nevladne organizacije, s katerimi se zelo radi povezujejo in vstopajo v projektna partnerstva. Pri tem poudarjajo, da so si z veliko truda in skrbnosti skozi leta nabrali kar nekaj izkušenj, tudi v mednarodnih projektih, zato toplo vabijo vse, ki bi radi svoje delovanje razširili v romske skupnosti, da jih pocukajo za rokav. Izjemno pomembno je, da v projektih za Rome Romi tudi dejansko sodelujejo - in to že v fazi priprave projekta. Iz tradicije v inovacijo, za boljše odnose, skupaj!

Obrazi nevladnikov

Rubriko Obrazi nevladnikov pripravljamo v sodelovanju s CNVOS, krovno mrežo slovenskih nevladnih organizacij. Vsak ponedeljek vam predstavimo eno nevladnico ali nevladnika, ki si, vsak na svoj način, prizadeva, da bi bila naša družba lepša in bolj prijazna.

Obrazi nevladnikov Milena Tudija Romsko društvo Romano veseli

 

OBRAZI NEVLADNIKOV: MILENA TUDIJA, ČASOPIS DNEVNIK, 20. marec 2023

Connecting Roma - The World Still stands on the Youth

Slika

 Vabimo vas, da se pridružite projektu mednarodne mladinske izmenjave, ki bo potekala v čudovitem kraju v Sloveniji ob reki Kolpi od 6. do 15. aprila. Mladi udeleženci z mentorji se bodo zbrali na 8-dnevnem druženju  (+ 2 dodatna dneva za potovanje) iz Hrvaške, Italije in Slovenije. 

Družili se bomo in preživljali čas ob zanimivem programu in prostočasnih aktivnostih: 

- Zeliščarske delavnice 

- Delavnice gledališke improvizacije 

- Pogovorne delavnice (izobraževanje, zaposlovanje, diskriminacija) 

- Recikliranje in ponovna uporaba

 - Delavnice na temo Evropa in Romi 

- Tematske večerje - Veliko družabnih in prostočasnih vsebin (digitalno opismenjevanje, video delavnice, izleti, filmski večeri in tematski večeri) 

- Športne aktivnosti v naravi

 Udeležba je za vse udeležence brezplačna, vključno s potnimi stroški, nočitvami in prehrano (zajtrk, kosilo, večerja in prigrizki) ter vsemi programskimi aktivnostmi.

 

We are inviting you to join our international youth exchange project that will take place in a beautiful place in Slovenia near Kolpa river, from 6th to 15th of April Young participants with their mentors will come together for a 8-day (+ 2 additional days for travel) from Croatia, Italy and Slovenia. 

We will hang out together and spend time with an interesting program and leisure activities: Herbal workshops Theatre improvisation workshops Discussion workshops (education, employment, discrimination) Recycling and reuse Workshops on the topic of Europe and Roma Thematic dinners Lots of social and leisure content (digital literacy, video workshops, trips, film nights and thematic evenings) Sports activities in nature and on the river

Project SI02-KA152-YOU-000093292 - Connecting Roma - The World Still stands on the Youth

Participation is free for all participants, including travel expenses, overnight stays and meals (breakfast, lunch, dinner and snacks) and all program activities.

Link to the location: https://www.kolpa-adventures.com Project SI02-KA152-YOU-000093292 - Connecting Roma - The World Still stands on the Youth

 

Project partners:

-Romsko društvo Romano veseli, Slovenia (14 persons -11 youth participants + 3 accompanying persons)

-RomHR, Slavonski Brod Croatia (10 persons - 8 youth participants + 2 acc. persons)

-Jonathancoop Italia (8 persons -7 youth participants + 1 acc. person)


PRIROČNIK O BESEDNEM USTVARJANJU

Usposabljanje Ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti je za 51 udeležencev potekalo od januarja do aprila 2022 na dvajsetih peturnih delavnicah pod strokovnim vodstvom akademske igralke mag. Vesne Anđelkovič in sociologinje in mentorice Emilije Skrt.  Teme delavnic so med drugim bile: branje in besedni umetniški zaklad, metode ustvarjalnega pisanja, razlika med zapeto in zapisano pesmijo, uradna norma in pogovorni jezik, sleng in jezikovne posebnosti … Ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti je bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti, ki jih je mogoče prenesti na več različnih poklicnih področij. 

Romsko društvo Romano veseli je v okviru projekta v letu 2022 izdalo 

 • priročnik o metodah skupinskega dela na področju ustvarjalnega izražanja (Ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti

Priročnik je brezplačno dostopen v pdf formatu na spodnji povezavi.

Gradivo je javnosti dostopna tudi v knjižnici in na spletni strani Romskega društva Romano veseli 


ZBIRKA PESMI IN ZAPISOV UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA ROB UMETNOSTI

Udeleženci usposabljanja iz besedne umetnosti so skozi delovni proces na delavnicah med januarjem in aprilom 2022 sodelovali pri oblikovanju zapisov pesmi in besedil, ki smo jih zbrali in objavili v spodnji knjižici. Še enkrat se zahvaljujemo in čestitamo vsem sodelujočim.

Knjižica je v pdf obliki brezplačno dostopna na spodnji povezavi. Če želite knjižico v papirnati obliki se oglasite v naših prostorih v Novem mestu, nam pišite na rd.romano.veseli@gmail.com ali pokličite na 040 625 981  


PRIROČNIK O NARAVNI GRADNJI

Usposabljanje iz naravne gradnje je potekalo pod mentorstvom Janeza Jordana in na delovišču kmetije Veles so.p., izvedeni sta bili tudi dve ekskurziji in javna diskusija o naravni gradnji. Pridobljene kompetence: teoretični vpogled v naravno gradnjo, poznavanje dobrih praks, varstvo pri delu za področje naravne gradnje, pridobivanje, reciklaža in nadciklaža materialov, priprava lesene konstrukcije za vgradnjo slamnatih bal,  vgradnja slamnatih bal, mešanje ilovice, nanos ilovnate paste, mešanje in nanos - COB tehnika, mešanje in nanos grobega in finega ilovnatega ometa, mešanje in nanos apnenega grobega ometa, priprava in nanos apnenega beleža, samostojna priprava vzorčne stene.

Poleg izvedenih usposabljanj, smo pripravili več spremljevalnih dogodkov v obliki javnih nastopov udeležencev in projekcij kratkih filmov. Organizirali smo javno okroglo mizo o razvoju umetniške ustvarjalnosti in možnostih delovanja in zaposlovanja v kulturnem sektorju. Pripravili smo javno predavanje o naravni gradnji – teoretična izhodišča in javni posvet »Naravna gradnja - Priložnosti za bivanje in delo«, kjer smo gostili tudi predstavnike MO Novo mesto in predstavnico ZRSZ NM, ki je imela individualne posvete z udeleženci glede možnih zaposlitev.

Romsko društvo Romano veseli je v okviru projekta v letu 2022 izdalo tiskano publikacijo, ki je v pdf formatu dosegljiva na spodnji povezavi

 • priročnik o naravni gradnji (Alternativni scenariji bivanjske kulture. Naravna gradnja. Priročnik – iz teorije v prakso.

ČESTITKE OB DNEVU ŽENA

Slika

Dan žena je mednarodni praznik žensk, ki ga po svetu že od leta 1917 praznujejo vsako leto 8. marca.

Namenjen je spodbujanju enakopravnosti žensk tudi v romski družbi.

Zato čestitke drage Romkinje za vaš proaznik 


Z ROBA UMETNOSTI

Slika

Z ROBA UMETNOSTI - Predstavitev ob zaključku projekta ROB UMETNOSTI

 

Novo mesto, 3. marec 2023: Romsko društvo Romano veseli z današnjo predstavitvijo zaključuje 16 mesečni projekt ROB UMETNOSTI, ki ga je finančno podprla Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

V Romskem društvu Romano veseli smo v letu 2021 s projektom Rob umetnosti uspešno kandidirali na Javnem razpisu za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada.

Od novembra 2021 pa do februarja 2023 smo 96 odraslim pripadnikom romske skupnosti ter priseljencem iz bivše skupne države Jugoslavije omogočili udeležbo na brezplačnih usposabljanjih s področja umetnosti in kulture. Prav tako smo v okviru projekta omogočili zaposlitev osebe iz ciljne skupine na mestu koordinatorja operacije. 

Usposabljanja so bila namenjena opolnomočenju in večji socialni vključenosti pripadnikov ranljivih skupin. Glavni cilj delovanja je predstavljal dvig kulturne zavesti, kompetenc in izražanja za krepitev samozavesti, znanj in veščin, ki preprečujejo dodaten zdrs v socialno izključenost in lažje vstopanje na trg dela. 

Izvedli smo tri tematska usposabljanja: Fuzija veščin filmske in gledališke improvizacije, Besedni umetniški izraz skozi kompleksnost družbe in kulture, Alternative oblike bivanjske kulture. Udeleženci so bili razdeljeni na osem skupin, v skupnem trajanju 432 ur, v obdobju od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2022. Usposabljanja so potekala na sedežu društva Romano veseli v Novem mestu, v Vejarju pri Trebnjem, v prostorih CIK Trebnje, v prostorih RIC Novo mesto ter v kraju Svinjsko pri Šentjanžu. Udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje in pridobili potrdilo je bilo preko 90. 

Na usposabljanju iz filmske improvizacije so udeleženci pridobili nova znanja in veščine snemanja video vsebin z različnimi kamerami in z mobiteli. Pripravili so scenarije in po njih snemali in montirali kratke filme, jih opremili, postavili  na Youtube. Pridobili so osnovne informacije in znanja filmske produkcije, snemanja zvoka, montaže in postprodukcije. Dobili so uvid v delovanje filmske industrije in možnosti zaposlovanja na tem področju. Usposabljanje je potekalo pod mentorskim vodstvom filmskega pedagoga, režiserja in producenta Tomaža Pavkoviča. 

Na usposabljanju iz gledališke improvizacije so udeleženke in udeleženci skozi zabaven in poučen način pridobili osnovne veščine v improvizacijskem nastopanju, komunikaciji, odnosih, situacijskih odzivih in ob tem krepili svoje igralske, scenske in režijske veščine. Povezovali so delo na impro tehniki z ustvarjalnim procesom in ga vsakokrat zaključili z javnim nastopom. Usposabljanje je potekalo v Vejarju pri Trebnjem in v prostorih ZIK Trebnje pod strokovnim vodstvom akademske igralke Vesne Anđelkovič. 

Usposabljanje Ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti je za 51 udeležencev potekalo od januarja do aprila 2022 na dvajsetih peturnih delavnicah pod strokovnim vodstvom akademske igralke mag. Vesne Anđelkovič in sociologinje in mentorice Emilije Skrt.  Teme delavnic so med drugim bile: branje in besedni umetniški zaklad, metode ustvarjalnega pisanja, razlika med zapeto in zapisano pesmijo, uradna norma in pogovorni jezik, sleng in jezikovne posebnosti … Ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti je bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti, ki jih je mogoče prenesti na več različnih poklicnih področij. 

Usposabljanje iz naravne gradnje je potekalo pod mentorstvom Janeza Jordana in na delovišču kmetije Veles so.p., izvedeni sta bili tudi dve ekskurziji in javna diskusija o naravni gradnji. Pridobljene kompetence: teoretični vpogled v naravno gradnjo, poznavanje dobrih praks, varstvo pri delu za področje naravne gradnje, pridobivanje, reciklaža in nadciklaža materialov, priprava lesene konstrukcije za vgradnjo slamnatih bal,  vgradnja slamnatih bal, mešanje ilovice, nanos ilovnate paste, mešanje in nanos - COB tehnika, mešanje in nanos grobega in finega ilovnatega ometa, mešanje in nanos apnenega grobega ometa, priprava in nanos apnenega beleža, samostojna priprava vzorčne stene.

Poleg izvedenih usposabljanj, smo pripravili več spremljevalnih dogodkov v obliki javnih nastopov udeležencev in projekcij kratkih filmov. Organizirali smo javno okroglo mizo o razvoju umetniške ustvarjalnosti in možnostih delovanja in zaposlovanja v kulturnem sektorju. Pripravili smo javno predavanje o naravni gradnji – teoretična izhodišča in javni posvet »Naravna gradnja - Priložnosti za bivanje in delo«, kjer smo gostili tudi predstavnike MO Novo mesto in predstavnico ZRSZ NM, ki je imela individualne posvete z udeleženci glede možnih zaposlitev.

Romsko društvo Romano veseli je v okviru projekta v letu 2022 izdalo tri tiskane publikacije in sicer dva priročnika za delo in zbirko besedil udeležencev usposabljanja:  

 • priročnik o naravni gradnji (Alternativni scenariji bivanjske kulture. Naravna gradnja. Priročnik – iz teorije v prakso. Ur. E. Skrt),
 • priročnik o metodah skupinskega dela na področju ustvarjalnega izražanja (Ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti. Priročnik. Ur. E. Skrt),
 • pesmi in zgodbe udeležencev, ki so nastale v okviru usposabljanja (Zbirka pesmi in zgodb, Ur. E. Skrt)).

Vsa gradiva bodo javnosti dostopna tudi v knjižnici in na spletni strani Romskega društva Romano veseli 

Romsko društvo Romano veseli je nevladna organizacija, ki se že 18 let aktivno zavzema za izboljšanje položaja Romov. Vodi ga Milena Tudija. Društvo ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Prispeva k aktiviranju pripadnikov romske skupnosti, k izboljšanju zdravja Romov, raziskuje romsko tradicijo in razvija nove produkte. Projekte izvaja samostojno ali v partnerstvu z drugimi organizacijami.

Niko Okorn, pomočnik koordinatorja

Milena Tudija, koordinator

 

 

IV 

SILALO PHUDI

BERŠ TATO

PURUDI IV

SA PARNO

ČAKERO BERŠ

HILI MA BUNDA I PITARDE

SANKANJE, DRSANJE, LOV

PIJAM TATI ČAJ

KAŠT DU KAMINO

PUT SOVAM

I BUT KURAMO

ŽIVALI GOVEN

I ČAKEREN BERŠ

 

BERŠ 

RADO MA BERŠ

NAĐAN JERE

AMPAK ONDE ŠUKAR

LAKO ĐAM AURI

LUVINI MAČJA MANGE MILO

ČORAMO LIŠICA

SKUČOVI NAMO DU PANI

PLAVANAMO  I ĐAM DU VEŠ

ŠU KAŠT BOROVNICE, FRAGANJA

DISO BIKENAMO DISO HAM

I KERAMO MARMELADA

 

BERŠ

SANINU ŠU TATO MORI I SAR PLAVONU PESTE HIKU DU KRATKO HULEVA I DU JAPONKE.

KITAJSKO ŠAHA MANGE MILO. POBERŠ HILO KAM I BARJOVEN ŠUŽE ROŽE. SA HILO ROŽNATO, TRAVNIKO HILO ZELANO, 

 ŠOŠO HAL SALATA. POBERŠ PE SA ZBUDINI. BARO PARADAJZI BARJOVI ZU SOSEDO. TATO MARO HAV PU TATO KAM, 

SANINU DA LJUVINU MAČJEN, KI HIKU SRNA MA SA VOLJA POMEKI.

DU DRUŽINA MEN HILO JEK LOVCO, KI ĐAM LADI DOTE HILO SAKO POTOKO I REKA. SANINU ŠU PLAŽA.

I SAR HAV LJUČKA PU MORI. ŽELINU PESKE KRATKO HULEVA JAPONKE, DA LOKE ĐAV PU MORI.

 

(Zapisali udeleženci usposabljanja  Rob umetnosti, Vejar, 2022)

 

 

Povezava na TV prispevek - Vaš Kanal

Etimološki slovar romskega jezika: stare težave in nova dognanja

Predavanje dr. Mihaila Oslona, Inštitut za poljski jezik pri Poljski akademiji znanosti

Etimološki slovar romskega jezika: stare težave in nova dognanja

Vodilni soavtor novega, rastočega etimološkega slovarja ciganskih oz. romskih jezikov, romolog in baltoslavist dr. M. Oslon, bo predaval o izzivih, ki jih prinaša etimologiziranje teh, v diahroni perspektivi do sedaj še relativno nazadovoljivo obravnavanih jezikov indoiranske veje indoevropske družine jezikov.

Četrtek, 2. 3., ob 11.20
Predavalnica 6 oziroma preko Zoom povezave.

Vljudno vabljeni!VABILO Z ROBA UMETNOSTI

Slika

 

Vabimo vas na zaključek projekta ROB UMETNOSTI. Predstavili bomo izvedene aktivnosti na temo filmske in gledališke improvizacije, besedne umetnosti in ustvarjanja ter alternativnih oblik bivanjske kulture. Predstavili bomo nastale rezultate in Priročnik o naravni gradnji – Iz teorije v prakso, Priročnik ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti ter Zbirko pesmi in zgodb, ki so jih zapisali udeleženci usposabljanj.

 

Petek, 3. marec, od 10.00 do 11.00 ure 

 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28

Trdinova čitalni

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 040 625 981 (Milena), 041 445 838 (Niko) ter po e-pošti: rob.umetnosti@gmail.com

 

   

 


OB SVETOVNEM DNEVU MATERNIH JEZIKOV OPOZARJAMO NA UREDITEV RABE ROMŠČINE

Romska skupnost v Sloveniji opozarja na pomen romskega jezika s posebnim dnevom romskega jezika v spomin na 5. november 2008, ko so prvič predstavili romsko-hrvaški in hrvaško-romski slovar. Pred leti smo Romi v Sloveniji dobili tudi prvi obsežnejši slovensko-romski slovar. 

Ob svetovnem dnevu maternih jezikov opozarjamo na pomembnost ohranjanja romskega jezika. Jezik je eden od najpomembnejših dejavnikov za ohranitev lastne identitete, kulture in običajev in temeljna osnova, ki nas definira kot posebno etnično skupnost in etnično manjšino tudi v Sloveniji. Žal pa se zaradi različnih dejavnikov naš jezik vse bolj izgublja in s tem tudi naša identiteta.

K bolj aktivnem delovanju na področju uveljavljanja romskega jezika in možnosti učenja in izobraževanja v romščini ozivamo tako resorne državne organe kot  tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije, ki zastopa interese romske skupnosti za proaktivno delovanje na področju spodbujanja dejavnosti za ohranjanje romskega jezika in kulture.


CEU: VABLJENI k VKLJUČITVI V 10 MESEČNI PROGRAM ROMSKIH ŠTUDIJ

Slika

Vabljeni, da se vključite v brezplačen program romskih študij.

Program romskih študij (RGPP)  je neodvisen akademski program na Srednje evropski univerzi (CEU) že od leta 2017. 

RGPP je intenzivni 10 mesečni program kjer se boste lahko usposabljali za pridobitev mednarodnega  magistrskega naziva. Sprejeti študenti prejmejo štipendijo, pokrite bodo imeli stroške bivanja, zavarovanja, vpisa in prejemali mesečno žepnino.

Več inforrmacij si preberite spodaj in na spodnjih povezavah.

Prosimo, da razširite informacijo med zainteresiranimi deležniki.

Skrajni rok za prijavo je 8 april 2023

 

DOSTOP DO PRIJAVNICE: https://romanistudies.ceu.edu/apply-rgpp-20232024 
 

KONTAKT ZA PRIJAVITELJE:  RGPP_Enrollment@ceu.edu .
 

KORISITNE POVEZAVE:
  

https://romanistudies.ceu.edu

instagram.com/ceu_romani_studies_program

facebook.com/CEURomaniStudiesProgramOB KULTURNEM PRAZNIKU

Romsko društvo Romano veseli že skoraj sve desetletji izvaja različne dejavnosti namenjene romski in širši skupnosti, predvem na JV Slovenije. Skozi naše delovanje  na področju kulture se zavzemamo za več povezovanja, spoštovanja in vključenosti s ciljem izboljšanja odnosov sobivanja v multikulturnem svetu.

Kulturno udejstvovanje in ustvarjanje je izredega pomena za ohranjanje narodne identitete in temelj za ohranjanje kulture neke narodne skupnosti. Ohranjanje običajev in prenos znanj prednikov na mlajše generacije je zagotovilo, da se naša kultura ne bo povsem spremenila in izgubila. 

Čas je, da državne sktrukture uslišijo poziv romske skupnosti k sistemski podpori za uvajanje našega jezika za vse tiste, ki se ga želijo učiti. Na to problematiko v celotni romski skupnosti opozarjamo že dolga leta,  žal pa se bistvene sprembe na bolje ne zgodijo. 

Milena Tudija “Slovenski jezik in običaji in  kultura sta temelja slovenskega naroda,  s katerim se ločuje od drugih narodov in skupnosti. Pri nas ni nič drugače. Če Romi in predvsem mladi Romi ne bodo govorili in se učili svojega jezika in imeli priložnost uživati in ustvarjati svojo kulturo, bomo lahko kmalu ostali brez svoje identitete, kulture in se porazgubili v globalni skupnosti. Z izvajanjem projektov kot je ROB UMETNOSTI,  ki ga sofinancira MK  RS in ESS in vključuje v usposabljanja tudi pripadnike romske skupnosti za kultruno ustvarjanje in delovanje lahko, v sodelovanju z javnimi organi, pomembno vplivamo na nadaljnji razvoj romske skupnosti in tudi ohranjanje in razvoj naše kulture."

Naj ta zapis zaključimo z besedami nekdanjena predsednika RS izrečenimi na dogodku ob dnevu Romov 8. aprila 2022: »Živimo v eni državi, v naši skupni domovini, v kateri moramo skrbeti eden za drugega, se spoštovati, ceniti tako skupne vrednote kot različnosti, ki nas kot multikulturno družbo bogatijo,«

 

 


VABILO NA MEDNARODNO MLADINSKO IZMENJAVO

Živijo,

vabimo te, da se nam pridružiš na 10 dnevni mednarodni izmenjavi, ki bo potekala v aprilu v Beli krajini 

Prišli bodo mladi udeleženci iz Slovenije, Hrvaške in Italije.

Skupaj se bomo družili in preživljali čas z zanimivim programom in prostočasnimi dejavnostmi:

 • Zeliščarske delavnice
 • Gledališke improvizacijske delavnice
 • Pogovorne delavnice (izobraževanje,zaposlovanje,diskriminacija)
 • Reciklaža in ponovna upoaba
 • Delavnice na temo Evrope in Romov
 • Veliko družabnih vsebin ( digitalno opismenjevanje, video delavnice,, športne aktivnosti, izleti, filmski in tematski večeri)

Udeležba je brezplačna  vključno s potnimi stroški, stroški nočitev in prehrane (zajtrk, kosilo, večerja in malice) ter programskimi aktivnostmi. 

Projekt, ki ga financira EU Erasmus+ preko NA MOVIT, organizira Romsko društvo Romano veseli v partnerstvu z Rom HR iz Hrvaške in Jonathan Coop iz Italije. 

ZA DODATNE INFORMACIJE POKLIČI: 040 625 981 ali 041 445 838

OZ PIŠITE: rd.romano.veseli@gmail.com

 

Pohiti s prijavo, ker so mesta omejena!


PAL SOUND - Sestanek partnerjev v NM

Slika

V tem tednu gostimo v Novem mestu partnerje KA220 projekta PAL SOUND. Na prvem transnacionalnem srečanju v živo bomo skupaj s partnerskimi organizacijami RomanoNet iz Češke,  JÁIT-International Theatre iz Portugalske, PAL NETWORK iz Belgije, SENSUS iz Švedske in Romsko društvo Romano Veseli izvedli dvodnevno kick-off srečanje za zagon projektnih aktivnosti. 

PARTNERJI V PROJEKTU

RomanoNet Praga, Češka Republika Vodilni partner, 

NVO

www.romanonet.cz

RomanoNet je krovna organizacija, ki jo sestavljajo nevladne organizacije in posamezni strokovnjakov s strokovnim znanjem na različnih področjih vključevanja Romov. Mrežo sestavlja 12 članic.

JÁIT-International TheatreLizbona, Portugalska Partnerska organizacijaNVOhttps://jait.ptMednarodno gledališče JÁ je neprofitno kulturno združenje. Posveča se razvoju kulturnih, rekreacijskih in okoljevarstvenih dejavnosti, umetniških dejavnosti, vključno z gledališčem, glasbo, plesom, literarno produkcijo, ohranjanju kulturne dediščine, dejavnostim za kulturne turiste ter promociji in uporabi gledaliških prizorišč.

 

PAL NETWORK

Bruselj, Belgija

NVO

Partnerska organizacija, koordinator

https://www.palnetwork.eu/

PAL NETWORK je evropska mreža za boj proti diskriminaciji in vključevanje v izobraževanje in zaposlovanje ranljivih skupin (Romov, Romov, popotnikov in manjšin), ki zagotavlja pobude za krepitev prednostnih nalog in politik ozaveščanja in usposabljanja na podlagi najboljših razpoložljivih dokazov ter usmerja stroškovno učinkovito uporabo orodij, intervencij in sistemov za zagotavljanje in spremljanje napredka pri doseganju nacionalnih in evropskih ciljev.

 

SENSUS

Stockholm, Švedska, Partnerska organizacija 

NVO

Website:www.sensus.se

Sensus je nevladna organizacija za izobraževanje mladih, odraslih in veterinarjev. Je stičišče izobraževanja in kulture, knjižnih krožkov, umetnosti in obrti, koncertov in predavanj – v dejavnostih Sensus vsako leto sodeluje približno 20 000 tisoč ljudi. Sensus ponuja možnosti za razvoj in učenje za vse, za spoznavanje ljudi in doživljanje kulture.

 

Romano Veseli

Novo mesto, Republika Slovenija Partnerska organizacija

 NVO


PAL SOUND - VPRAŠALNIK

The Erasmus+ project "Roma Influence - Support the co-creation, circulation and promotion of minorities music in Europe" - "PAL SOUND" (2022-1-CZ01-KA220-VET-000086202) deals with the topic of social inclusion and cooperation between Romani and non-Romani musicians, aiming to support them and make them familiar with the new digital tools, so that they'll be able to cooperate with new people and professionals from the music industry, co-create new songs and music by distance, and promote those pieces of art. 
To that end, the project aims to create a vocational educational curriculum for Romani and non-Romani musicians and get the Romani culture and its positive narrative promoted.
This questionnaire constitutes the 'field-research' part of the project, a necessary part for the creation of the above-mentioned training curriculum; that is because, through the present research, the gaps and the needs that Romani musicians face (especially regarding digital tools) will be identified, and the project partners will be provided with the feedback needed, in order to adapt the curriculum to the musicians' needs in the best way possible. 
Please, take a few minutes to answer the questionnaire. PAL SOUND - Roma Influence

Romsko društvo Romano veseli je partner v Erasmus+ projektu »PAL SOUND - Roma Influence - Podpora soustvarjanju, razširjanju  in promociji manjšinske glasbe v Evropi (2022-1-CZ01-KA220-VET-000086202)«.

Projekt PAL SOUND je namenjen vključevanju ranljivih skupin v skupnost in glasbeno industrijo skozi različne aktivnosti, ki jih načrtujemo. 

Ožje ciljne skupine projekta so: 

1. Glasbeni pedagogi in posamezniki, ki delujejo v glasbenem sektorju 

2. Romski in neromski  glasbeniki

V projektu bomo  spodbujali umetniško  ustvarjanje, usposabljanje in izobraževanje in socialno vključevanje ter razvoj podporne mreže za romske glasbenike. 

Naš cilj je  omogočiti soustvarjanje glasbe, seznaniti z novimi glasbenimi tehnologijami in s promocijo  dvigniti prepoznavnost v javnosti  ter ustvariti posebno mesto za romsko glasbo v glasbeni industriji.

Oblikovali bomo kurikulum oz učni načrt za usposabljanje in  izobraževanje romskih  in neromskih glasbenikov in tako spodbujali romsko kulturo in njeno pozitivno podobo.

PAL SOUND se ukvarja s socialnim vključevanjem,  sodelovanjem in soustvarjanjem med romskimi in neromskimi glasbeniki ter seznanjanjem z novimi digitalnimi orodji za ustvarjanje glasbe na daljavo. V projektu spodbujamo  sodelovanje z drugimi glasbeniki in profesionalci iz glasbene industrije  ter promocijo glasbenih  del preko nacionalnih  in mednarodnih koncertov in  festivalov, ki bodo organizirati v okviru projekta.

Namen projekta je ustvariti inovativno okolje in materiale za usposabljanje romskih glasbenikov za promocijo glasbe s poudarkom na pozitivni naraciji o kulturi ter opolnomočenje za dinamičen vstop v glasbeno industrijo.

Trajanje projekta:

01/09/2022-31/08/2024

PARTNERJI

RomanoNet

Praga, Češka Republika

Vodilni partner

NVO

www.romanonet.cz

RomanoNet je krovna organizacija, ki jo sestavljajo nevladne organizacije in posamezni strokovnjakov s strokovnim znanjem na različnih področjih vključevanja Romov. Mrežo sestavlja 12 članic.

JÁIT-International Theatre 

Lizbona, Portugalska Partnerska organizacijaNVO

https://jait.pt

Mednarodno gledališče JÁ je neprofitno kulturno združenje. Posveča se razvoju kulturnih, rekreacijskih in okoljevarstvenih dejavnosti, umetniških dejavnosti, vključno z gledališčem, glasbo, plesom, literarno produkcijo, ohranjanju kulturne dediščine, dejavnostim za kulturne turiste ter promociji in uporabi gledaliških prizorišč.

 

PAL NETWORK

Bruselj, Belgija

NVO

Partnerska organizacija, koordinator

https://www.palnetwork.eu/

PAL NETWORK je evropska mreža za boj proti diskriminaciji in vključevanje v izobraževanje in zaposlovanje ranljivih skupin (Romov, Romov, popotnikov in manjšin), ki zagotavlja pobude za krepitev prednostnih nalog in politik ozaveščanja in usposabljanja na podlagi najboljših razpoložljivih dokazov ter usmerja stroškovno učinkovito uporabo orodij, intervencij in sistemov za zagotavljanje in spremljanje napredka pri doseganju nacionalnih in evropskih ciljev.

 

SENSUS

Stockholm, Švedska

Partnerska organizacija

NVO

Website:www.sensus.se

Sensus je nevladna organizacija za izobraževanje mladih, odraslih in veterinarjev. Je stičišče izobraževanja in kulture, knjižnih krožkov, umetnosti in obrti, koncertov in predavanj – v dejavnostih Sensus vsako leto sodeluje približno 20 000 tisoč ljudi. Sensus ponuja možnosti za razvoj in učenje za vse, za spoznavanje ljudi in doživljanje kulture.

in

 ROMSKO DRUŠTVO ROMANO VESELI

KONTAKTIRAJTE NAS

Sprememba skozi glasbo!

Elektronski naslov: PALSOUND@oecon.gr

Ime

Priimek

Predmet

Pošlji sporočilo

Sporočilo

Informacije

Če želite več informacij o projektu ali želite kontaktirati našo projektno ekipo,  nam pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca.

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087246646586
INSTAGRAM: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpal_sound_2022%3Ffbclid%3DIwAR3LhcIqCKqwXUjd4P_pmAe_rXqvd-WIlMaZw4knNWWLFrX4vixUKx5F2JM&h=AT1W6OVflKm__331v2KZrODphB6eX6ETWXiYcd9UmgkmtD3zRXAPsUJ7TMn0UPXJ45X0mpKG00NmM8SuNLjZqX56yb4FVaUm9x_LMVSOvo6JCt6nsuDmvcbrtPoWNRXOcjxg
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCP2t0AmqLWBxro9Ml1MNpOA
SoudCloud: https://soundcloud.com/user-835442112

ZAKLJUČNI NASTOP UDELEŽENCEV NA USPOSABLJANJU GLEDALIŠKA IMPROVIZACIJA

PRISRČNO VABLJENI NA

ZAKLJUČNI NASTOP UDELEŽENCEV na USPOSABLJANJU

GLEDALIŠKA  IMPROVIZACIJA

23. december  2022  ob 13.00 uri.

Izvajalci: Udeleženke in udeleženci na usposabljanju

Mentorica: Vesna Anđelković

Lokacija: Dnevni center KHER ŠU BEŠI – Vejar

Na zaključnem nastopu bodo udeleženke in udeleženci izvedli različne  gledališke improvizacije

VLJUDNO VABLJENI!

Izvajalec projekta Rob umetnosti je Romsko društvo Romano veseli. 

 


SVETOVNI DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

Slika

Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo 10. decembra. Na ta dan leta 1948 je bila v Parizu sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili splošno priznanje in spoštovanje vsem narodom in ljudstvom sveta.

V romskem društvu Romano veseli se skozi naše delovanje zavzemamo za priznanje prirojenega človeškega dostojanstva vseh članov človeške družbe in njihovih enakih in neodtujljivih pravic pomeni priznanje temelja svobode, pravičnosti in miru na svetu.

Romska skupnost predstavlja največjo evropsko manjšino, ki v veliki meri ostaja večkratno diskriminirana in družbeno izključena. Evropska komisija se je zavezala k izboljšanju stanja Romske skupnosti v EU in k temu zavezuje tudi države članice. 

Zato opozarjamo na različne oblike strukturne diskriminacije, ki jo je še vedno deležna romska skupnost v RS intako omejujeo uživanje pravic in svoboščin. Posebej bi izpostavili problematiko prisotnosti prepovedanih drog in psihoaktivnih substanc, ki  v zadnjih letih vedno bolj razjedajo našo skupnost. Opozarjamo na nepoznavanje in nespremljanje ter pokroviteljski odnos državnih struktur in resornih organov do te problematike. V večini so deležniki na lokani ravni dobro seznanjeni in se zavedajo pomena aktivnega delovanja glede zmanjševanja problematike zlorabe drog v romskih naseljih, vendar imajo omejene možnosti delovanja. Na državni ravni pa se to problematiko povsem ignorira, kar pomenim da je naša država kot socialna država na tem področju odpovedala.

V Sloveniji obstajajo kakovostni programi preprečevanja in zmanjševanja zlorabe drog vendar ti programi ne pridejo v romska naselja. Želimo si, da bi v luči spoštovanja mednarodnih in ustavnih zavez RS prepoznala pomen posebne obravnave in reševanja problematike  zato pozivamo, da razvuje in podpre tudi posebne programe reševanja.


VABLJENI NA USPOSABLJANJE IZ FILMSKE IMPROVIZACIJE

Slika

 

FILMSKA IMPROVIZACIJA

USPOSABLJANJE Sklop 1 FUZIJA GLEDALIŠKE IN FILMSKE IMPROVIZACIJE (48 ur)

Mentor: Tomaž Pavkovič

Lokacija: Rozmanova 30, Novo mesto - Projektni prostor ESS Romano Veseli 

 

1Ponedeljek 28. 11. 202215.00 – 18.00
2Torek 29. 11. 202215.00 – 18.00
3Četrtek 1. 12. 202215.00 – 18.00
4Petek 2. 12. 202215.00 – 18.00
5Ponedeljek 5. 12. 202215.00 – 18.00
6Torek 6. 12. 202215.00 – 18.00
7Četrtek 8. 12. 202215.00 – 18.00
8Petek 9. 12. 202215.00 – 18.00
9Ponedeljek 12. 12. 202215.00 – 18.00
10Torek 13. 12. 202215.00 – 18.00
11Četrtek 15. 12. 202215.00 – 18.00
12Petek 16. 12. 202215.00 – 18.00

 

Vabljeni na filmske delavnice, kjer se boste skozi praktično in teoretično delo  naučili osnov oblikovanja filmskih zgodb in dialogov, dela s kamero, snemanja, filmske montaže, post produkcije in distribucije. Delavnice vodi Tomaž Pavkovič. Delavnice bodo potekale v projektnem prostoru ESS Romano Veseli in na terenu v okolici Novega mesta.

Minimalna starost udeležencev je 15 let.

 Usposabljanje organizira Romsko društvo ROMANO VESELI.

 

Operacijo ROB UMETNOSTI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 


SVETOVNI DAN OTROKA in POZIV NOVOIZVOLJENIM LOKALNIM OBLASTNIKOM ZA SKRB IN ZAŠČITO OTROK

Active Citizens Fund -... - Active Citizens Fund - Slovakia

 

Svetovni dan otroka, 20.11., je dan, ko države podpisnice Konvencije o otrokovih pravicah obnovijo zavezo za uresničevanje otrokovih pravic.  Ta mednarodno zavezujoči dokument državam podpisnicam narekuje, da nacionalno zakonodajo na področju otrokovih pravic urejajo na način, da v ospredje postavijo otroka oziroma njegovo zaščito. Pred 30. leti so v Organizaciji Združenih Narodov sprejeli najpomembnejši dokument za otroke - Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem so v svet poslali pomembno sporočilo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki pa potrebujejo posebno skrb in zaščito.

Letos sovpada svetovni dan otroka z lokalnimi volitvami županov in mestnih/občinskih svetov. Zato novoizvoljene lokalne odločevalce v JV Sloveniji pozivamo k aktivnem delovanju pri zagotavljanju ukrepov za zmanjševanje problematike zlorabe psihoaktivnih substanc in skrb ter zaščito romskih otrok, ki živijo v romskih naseljih.

V zadnji letih se romska skupnost spopada z vse bolj prisotno in perečo problematiko dostopnosti prepovedanih drog in njihvo zlorabo. Resorne inštitucije na nacionalni ravni so slabo seznanjene s stanjem v romskih naseljih. Bistveno bolje so s problematiko seznanjene lokalne inštitucije in lokalni odločevlci, ki pa imajo pogosto zelo omejene možnosti samostojnega delovanja za izboljšanje problematike oz imajo programe pomoči, ki v romska naselja ne pridejo in jih Romi ne poznajo.

V RD Romano veseli smo v okviru projekta MEK PE DOLESTAR, ki ga financira ACF Slovenija, skupaj s partnerji razvili skupnostno storitev, ki omogoča neposredno delo z mladimi odvisniki neposredno v romskih naseljih. Romsi zaupnik je oseba, ki  z zrednim delom na terenu na lokacijah različnih romskih naselij in drugih lokacij in prostorov, kjer se zadržujejo pripadniki romske skupnosti, razvija poglobljene odnose z različnimi skupinami mladostnikov, družinami in posamezniki s težavami z drogami. Skozi druženje in pogovore razvija zaupljive odnose, nudi zaščito in neposredno nagovarja posameznike, ki imajo težave s PAS.

Namen delovanja je tako v osveščanju širše ciljen skupine kot tudi informiranje in delo s konkretnimi posamezniki, ki imajo težave z zlorabo PAS. Prav tako nagovarja mlade posameznike, ki so vključeni v razpečevanje drog  v naseljih. Skupnostna storitev romskega zaupnika se je izkazala za učinkovito soočanje s problematiko zlorabe drog in, po našem mnenju, potrebuje širšo podporo in nadgradnjo s strani lokalne skupnosti in predvsem lokalnih odločevalcev, ki lahko zagotovijo dodatna sredstva za izvajanje aktivnosti.

 

 


OB SVETOVNEM DNEVU ROMSKEGA JEZIKA NAPOVEDUJEMO IZDAJO PRIROČNIKOV IN ZBIRKE PESMI TER BESEDIL

Romsko društvo romano veseli izvaja projekt ROB UMETNOSTI, kjer organiziramo različna usposabljanja s področja kulture in umetnosti. Z usvajanjem kulturne zavesti in izražanja pridobivajo udeleženci nove izkušnje, znanja in veščine, ki spodbujajo kulturno zavedanje in angažiranje ter preprečujejo zdrs v socialno izključenost. 

Usposabljanja so sestavljena iz treh sklopov,  ki vključujejo: 

 • fuzija veščin filmske in gledališke improvizacije,
 • besedni umetniški izraz skozi kompleksnost družbe in kulture,
 • združevanje stare kulturno zaznamovane reciklažne gradnje objektov in sodobnega načina gradnje z »nadcikliranjem«.

Del načrtovanih aktivnosti je tudi priprava priročnika iz naravne gradnje, ki smo ga pripravili v okviru usposabljanja SKLOP III - Alternativne oblike bivanjske kulture v sodelovanju z Zavodom Veles sp.p in priročnik na temo besedne umetnosti, ki je nastal na usposabljanju SKLOP II -  Besedna umetnost.  

Pripravili smo tudi zbirko zbranih pesmi in besedil, ki so nastali s pomočjo udeležencev usposabljanja iz besedne umetnosti.

Spodaj si lahko preberete poetična zapisa na temo ljubezni. 

 

VATRENA LJUBAV – OGNJENA LJUBEZEN

Kot ogenj potrebuje zrak,

moja ljubezen potrebuje tebe.

Jaz in ti sva dva?

Jaz in ti sva eno - v ljubezni povezana.

Ljubezen je ogenj,

ko preskoči iskra, zagori

in gori in gori,

v meni in v tebi,

dokler ne odideš - ti.

Takrat ugasne in zaboli.

 

Srce bije in čustva gorijo.

Bolečina v srcu je sladka in lepa.

Hočem je še in še in še in še.

Ljubiti se s tabo in ljubiti za vedno.

 

 

ŠUŽO - LEP FANT

Imela sem fanta,

bila je ljubezen na prvi pogled.

Ko sem ga prvič srečala …

ustrašila sem se …

ljubezni.

Ljubezen je dar, dar, dar (strah).

 

Zaljubila sva se oba.

Želela sem čutiti njegov dotik,

njegove roke na mojem obrazu,

prvi poljub.

Noro sva se zaljubila in ljubila.

Vedno sem želela, da je bolj blizu, da je ob meni.

Prvi poljub, sram, nerodno, strah, ogenj, jak,

strast, poljub …

Potem bolečina …

Ljubezen kot bolezen -

bolečino začutim v srce.

Črn, oči plave, visok, močan –

šužo.

 


VABLJENI NA DELAVNICE IZ GLEDALIŠKE IMPROVIZACIJE

Vabimo vas, da se vključite v usposabljanje FUZIJA GLEDALIŠKE IN FILMSKE IMPROVIZACIJE -  GLEDALIŠKA IMPROVIZACIJA V OKVIRU PROJEKTA ROB UMETNOSTI. Skozi zabaven in poučen način boste pridobili nove veščine v improvizacijskem nastopanju,  komunikaciji, odnosih in krepili svoje igralske, scenske in režijske veščine. Utrjevali boste povezave v skupini in ustvarjali nove kulturno umetniške prakse.Usposabljanje iz gledališke improvizacije v skupnem obsegu 48 ur bo potekalo od oktobra do decembra 2022. Delavnica pod mentorstvom izkušene gledališke igralke mag. Vesne Anđelković bo potekala v torek 25.10. 2022 ob 13.00 uri v prostorih CIK Trebnje.

Del delavnic bomo izvajali v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje.

Drugi del delavnic in zaključno produkcijo bomo pripravili v romskem naselju Vejar v sodelovanju s CSD Trebnje oz Dnevnim romskim centrom KHER ŠU BEŠI Vejar.

Usposabljanje je namenjeno socialni aktivaciji pripadnikov narodov nekdanje SFRJ in Romov na Dolenjskem in vključuje različna usposabljanja za pridobivanje praktičnih znanj za kulturno izražanje in udejstvovanje na področju filma in gledališča, javnega nastopanja, medijske produkcije. Namenjeno je tudi spodbujanju izboljšanja samopodobe, samospoznavanja, učenja odnosov in novih inotvativnih pedagoških praks. Operacija Rob umetnosti omogoča udeležencem brezplačno pridobivanje aktualnega znanja in veščin. Ob zaključku prejmejo udeleženci potrdilo o opravljenem usposabljanju.  

Pogoj za prijavo je dopolnjenih 15 let. 

Financirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Prisrčno vabljeni na usposabljanje za gledališko improvizacijo (48 ur) s priznano akademsko igralko in pedagoginjo VESNO ANĐELKOVIĆ.

Na voljo smo vam za vse dodatne informacije. Mesta so omejena. 

Pohitite s prijavami na gsm: 041 445 838 (Niko) ali e-mail: rob.umetnosti@gmail.com

Spletna stran: WWW.ROMANO-VESELI.SI 

Milena Tudija

Koordinatorica operacije ROB UMETNOSTI

Predsednica RD Romano veseli


GREŠ NA BREZPLAČNO POTOVANJE?

Slika

Danes, 11. 10. 2022, ob 12. uri, se odpre nova priložnost za pridobitev ene izmed 35.000 brezplačnih vozovnic za potovanje z vlakom v okviru DiscoverEU.

DiscoverEU je ukrep Evropske unije, ki se je pričel leta 2018, in daje mladim možnost odkrivanja Evrope. Namenjen je 18-letnikom/18-letnicam, ki želijo potovati in izkoristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji, odkrivati evropsko raznolikost, spoznati kulturno bogastvo in zgodovino Evrope ter se povezati z ljudmi cele celine. Poleg tega jim ukrep omogoča, da med potovanjem predvsem z vlaki pridobijo pomembne življenjske izkušnje, kot so neodvisnost, samozavest in odprtost do drugih kultur.

Z malo sreče si lahko mladi, rojeni v l. 2004, s kar se da pravilnimi odgovori na 6 zastavljenih vprašanj o Evropski uniji in njenih pobudah priborijo 30-dnevno popotovanje z vlakom.
Prijave se bodo zbirale od torka, 11. oktobra 2022, od 12. ure dalje (po srednjeevropskem času) do torka, 25. oktobra 2022, do 12. ure (po srednjeevropskem času). Na Evropskem mladinskem portalu se bo na dan, ko se odprejo prijave, pojavil gumb "Prijava". 

Mladi, ki jim je potovanje oteženo zaradi zdravstvenih težav in omejitev (npr. invalidnost), prejmejo pomoč in podporo, ki jim bo pomagala pri sodelovanju v programu. Svoje potrebe označijo in opredelijo v prijavnem obrazcu.
Srečni izbranci in srečne izbranke bodo lahko potovali najmanj 1 dan in največ 30 dni med 1. marcem 2023 in 29. februarjem 2024.

Za vse udeležence_ke ukrepa bodo nacionalne agencije za izvajanje programov Erasmus+: Mladina v posameznih državah pripravile srečanja pred odhodom. V času potovanja pa se bodo popotniki_ce po različnih krajih širom Evrope lahko udeležili mednarodnih “meet-up” dogodkov.

Veseli bomo, če boste vest o novi priložnosti DiscoverEU delili na svojih spletnih kanalih.

Lepo vas pozdravljamo!

EKIPA ROMANO VESELI

MOVIT, Nacionalna agencija programov EU
Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota

 


BREZPLAČNO USPOSABLJANJE IZ FILMSKE IN GLEDALIŠKE IMPROVIZACIJE

Slika

RD Romano veseli pripravlja v jesenskih mesecih dve zanimivi usposabljanji v oviru projekta ROB UMETNOSTI.

Vabimo vas, da se vključite v usposabljanje iz filmske improvizacije, v obsegu 48 ur.

Pod strokovnim mentorstvom Tomaža Pavkoviča, režiserja, producenta, novinarja in filmskega pedagoga  bodo udeleženci pridobili nova znanja in veščine snemanja kratkih filmov z različnimi kamerami, priprave scenarijev, fimske produkcije, snemanja zvoka, montaže in postprodukcije. Prav tako bodo udeleženci dobili uvid v delovanje filmske industrije in možnosti zaposlovanja na tem področju.

Prav tako vas vabimo, da s vključite v usposabljanje iz gledališke improvizacije, v obsegu 48 ur, ki ga izvaja akademska igralka, mag. Vesna Anđelković. Na delavnicah boste pridobili različna znanja gledališke igre in nastopanja, javnega nastopanja, predstavljanja, premagovanja treme in skupaj ustvarili zaključno gledališko produkcijo. Tehnike gledališke improvizacije ponujajo neizčrpen vir navdiha za različne namene: trening v komunikaciji, utrjevanje vezi v skupini, drugačen način učenja, povečanje socialne občutljivosti.

Program ROB UMETNOSTI omogoča aktiven način odzivanja in predelovanja informacij in življenjskih situacij ter uči izražanja, javnega nastopanja, kako se znajti v nepričakovanih situacijah. Gre za zabaven način skupinskega dela, ki slavi TUKAJ IN ZDAJ.

Operacija Rob umetnosti razvija usposabljanja s področju kulture in umetnosti, preko katerih vključene osebe prevzemajo aktivno vlogo pri svojem nadaljnjem delovanju in življenju. Z usvajanjem kulturne zavesti in izražanja pridobivajo samozavest, znanja in veščine, ki preprečujejo zdrs v socialno izključenost. Usposabljanje je namenjeno socialni aktivaciji pripadnikov narodov nekdanje SFRJ in Romov na Dolenjskem in vključuje različne vsebine za pridobivanje praktičnih znanj za kulturno izražanje ter udejstvovanje na področju filma in gledališča, literature in besedne umetnosti ter kulture bivanja. Financirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

RD ROMANO VESELI poziva zaintersirane udeležence, da nas za več informacij kontaktirajo na 040 625 981 ali na elektronsko pošto rob.umetnosti@gmail.com.

Lepo pozdravljeni,

Milena TUDIJA, koordinatorica operacije ROB UMETNOSTI


USPEŠNO IZVEDENO USPOSABLJANJE IZ NARAVNE GRADNJE in PREDSTAVITEV MOŽNOSTI POKLICA ILOVIČARJA

USPEŠNO IZVEDENO USPOSABLJANJE IZ NARAVNE GRADNJE in PREDSTAVITEV MOŽNOSTI POKLICA ILOVIČARJA

Naravna gradnja je trajnostna, tradicionalna, zelena in ekološka gradnja, ki uporablja predvsem naravne materiale, kot so les, slama, konoplja, ilovica, apno, pesek, kamen. Postajna moderen način življenja, ki znanja naših prednikov nadgrajuje, reciklira in nadgrajuje s starimi materiali in sodobnimi znanji ter jih prilagaja današnjim bivanjskim potrebam in okolju.

Praktini del usposabljanja v obsegu 100 ur je potekal na delovišču kmetije Veles, Šentjanž. Udeleženci so na usposabljanju pridobili različne kompetence: teoretični vpogled v naravno gradnjo; ogled dobrih praks; varstvo pri delu; pridobivanje, reciklaža in nadciklaža materialov; priprava lesene konstrukcije za vgradnjo slamnatih bal;  vgradnja slamnatih bal; mešanje ilovice; nanos ilovnate paste; mešanje in nanos COB tehnika; mešanje in nanos grobega in finega ilovnatega ometa; mešanje in nanos apnenega grobega ometa; priprava in nanos apnenega beleža; samostojna priprava vzorčne stene.

Osnovno usposabljanje v obsegu vsaj 48 ur je uspešno zaključilo 21 udeležencev, ki so prejeli tudi potrdila o udeležbi.

Praktični sklop usposabljanja smo zaokrožili s posvetom »Naravna gradnja - Priložnosti za bivanje in delo« v prostorih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. 

Prisotne je nagovorila Milena Tudija, koordinatorka operacije ROB UMETNOSTI in predsednica RD Romano veseli, ki operacijo izvaja. Mentor usposabljanja Janez Jordan iz Zavoda za trajnostni način življenja Veles je predstavil potek in izvedbo usposabljanja iz alternativnih oblik kulture bivanja ter rezultate, ki so nastali na delovišču Kmetije Veles z udeleženci v dveh tednih praktičnega usposabljanja. S prispevkom sta nadaljevala predstavnika Mestne občine Novo mesto, Darja Šurla Sladič iz Razvojno projektne pisarne in Izidor Jerala iz Oddelka za okolje in prostor na Uradu za prostor in razvoj MONM, ki sta predstavila možnosti razvoja naravnega bivanja v občini Novo mesto z vidika urbanističnega in prostorskega urejanja romski naselij in pomena naravnega graditeljstva kot zdrave, bivanju prijazne in ekonomične možnosti urejanja domovanja. Damjana Kolenc iz Zavod RS za zaposlovanje Novo mesto je prisotnim predstavila možnosti za delo in zaposlitev na področju gradnje na splošno ter ponudila svetovanje in posamične pogovore z zainteresiranimi udeleženci po zaključku posveta.

Na strokovnem posvetu je bil javno predstavljen tudi nov poklicni standard s področja gradbeništva, z nazivom Ilovičar / Ilovičarka, ki ga je MDDSZ potrdilo s sklepom 11. maja 2022. Udeleženci so na usposabljanju iz naravne gradnje v okviru operacije Rob umetnosti pridobili nove kompetence in praktična znanja, ki jih lahko nadgradijo in formalizirajo s pridobitvijo Certifikata NPK Ilovičar / Ilovičarka.

V okviru operacije Rob umetnosti je tik pred izidom priročnik Reciklaža narave za nadciklažo življenja - Naravna gradnja od teorije do prakse, ki bo nudil informacije o pristopu k naravni gradnji. Dosegljiv bo v tiskani obliki tudi preko naročilnice na spletni strani RD Romano vesli www.romano-veseli.si.

Obiskovalci knjižnice in udeleženci posveta so si lahko ogledali razstavljene eksponate: sestavo zidu po načelih naravne gradnje, vrsto ometov, ročno narejene opeke po postopkih naših prednikov… Ekipa z Roba umetnosti se zaveda, da je naravna gradnja marsikomu izziv in ponuja rešitev eksistenčnih vprašanj bivanja, zato je ugriznila v ta oreh in ostaja odprta za povezovanja.

 

povezave na javne objave o dogodku:

 

https://www.nm.sik.si/si/napovednik/detajl/?id=5149&m=7&l=2022

https://novomesto.si/dogajanje/novice/2022070611424168

https://www.lokalno.si/2022/07/08/263772/clanek/Ucili_smo_se_naravne_gradnje_z_lesom__slamo__ilovico_____Obstaja_tudi_poklic___ilovicar/

https://www.mojaobcina.si/novo-mesto/novice/romano-veseli-z-zakljucnim-posvetom-o-naravni-gradnji.html

 

Prispevek o dogodku pa je pripavila tudi lokalna televizija https://www.vaskanal.com/

 


NARAVNA GRADNJA - Priložnosti za bivanje in delo STROKOVNI POSVET 5. julij 2022

Slika

VABILO 

NA STROKOVNI POSVET

»NARAVNA GRADNJA«  Priložnosti za bivanje in delo 

S predstavniki Mestne občine Novo mesto, Zavoda RS za zaposlovanje ter Janezom Jordanom iz Zavoda Veles bomo predstavili alternativne oblike bivanjske kulture, uporabo naravne gradnje v vsakdanjem življenju, priložnosti na trgu dela in pridobivanje poklicnih kvalifikacij za naravne graditelje. 

Torek, 5. julija, od 13.00 do 15.00 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Trdinova čitalnica, Rozmanova ulica 28, NOVO MESTO

 

PROGRAM: Strokovni posvet o Naravni gradnji – Priložnosti za bivanje in delo

 • Pozdravni nagovor, Milena Tudija, koordinatorka operacije ROB UMETNOSTI
 • Usposabljanje s področja naravne gradnje, Janez Jordan, Zavod Veles so.p.
 • Naravno bivanje v Novem mestu, Darja Šurla Sladič, Razvojno projektna pisarna in Izidor Jerala iz Oddelka za okolje in prostor na Uradu za prostor in razvoj MONM
 • Naravna gradnja in priložnosti na trgu dela, Damjana Kolenc, Zavod RS za zaposlovanje
 • Predstavitev usposabljanj in rezultatov v operaciji ROB UMETNOSTI, Niko Okorn, RD Romano veseli
 • Izkušnje udeleženk in udeležencev usposabljanja iz naravne gradnje ter potrdila o pravljenem usposabljanju
 • Mreženje s predstavnico zaposlovalcev

RD Romano veseli izvaja usposabljanja s področja umetnosti za odrasle pripadnike romske skupnosti ter priseljence iz bivše skupne države Jugoslavije. Posvet iz naravne gradnje poteka v okviru operacije Rob umetnosti, ki jo finančno podpirata Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

                                    Milena Tudija

                                    koordinatorka operacije ROB UMETNOSTI


VABLJENI K UDELEŽBI!

Strokovni posvet poteka v okviru operacije Rob umetnosti. 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu 040 625 981 (Milena), 041 445 838 (Niko) ter po e-pošti: rob.umetnosti@gmail.com

 

 


USPOSABLJANJE SKLOP III - NARAVNA GRADNJA

Na delovišču kmetije Veles nadaljujemo s praktičnim delom usposabljanja iz naravne gradnje. 

Po izvedeni predstavitvi in uvodnem teoretičnem predavanju (13. junij)  ter dveh ekskurzijah (15. in 17. junij) za udeležence v prejšnjem tednu, prva skupina udeležencev v tem tednu pridobiva nova znanja in izkušnje s področja naravne gradnje na delovišču kmetije Veles, Zavod Veles so.p.

Prvi delovni tabor bo trajal od ponedeljka 20. junija  do petka 24. junija, v skupnem obsegu 40 ur neposrednega dela pod mentorstvom strokovnjaka za naravno gradnjo Janeza Jordana.

 Po uvodni pozdravu mentorja Janeza Jordana si bodo udeleženci ogledali dobre prakse in imeli uvodno predavanje o naravni gradnji, reciklaži in nadciklaži naravnih materialov. Pomemben del uposabljanja je podajanje informacij o možnostih pridobivanja kakovostnih naravnih materialov in njihova obdelava za dolgoročne učineke uporabe v gradnji.

Pogovorili se bodo o pomenu varstva  pri delu in drugih pomembih vidikih priprav na delo. 

Udeleženci usposabljanja bodo pripravili lesene konstrukcije za vgradnjo slamnatih bal. Nadaljevali bodo s praktičnim delom vgradnje slamnatih bal in njihovo pravilno postavitev za. V sredo se bodo posvečali pridobivanju in pripravil ilovice in postopkom mešanja ilovice ter tehnikam nanos ilovnate paste. V četrtek bodo preiskusili še druge metode dela z ilovico in ešanje materiala za COB tehniko ter praktični nanos cob-a. V petek bodo pripravili vzorčno steno in izdelali nekaj drugih izdelkov iz naravnih materialov. 

Delovišče kmetije Veles omogoča izvedbo kakovostnih programov usposabljanja in predstavitev udeležencem različne stopnje  dela z naravnimi materialiin metode naravne gradnje.

V naslednjem tednu bomo ponovili usposabljanje za novo skupino udeležencev.

Namen delovnega tabora je omogočiti prenos čim več znanj in tehničih izkušenj o naravni gradnji na udeležence usposabljanja in omogočiti njihovo vključevanje v nadaljnje samostojno delovanja in aktivnacijo na tem področju.

Za dodatne informacije in vkljulitev v usposabljanje pokličite 041 445 848 (Niko) ali pišite na rob.umetnosti@gmail.com

 

Ekipa ROB UMETNOSTI


POZIV K PRIJAVI NA USPOSABLJANJE - NARAVNA GRADNJA

Naučimo se zgraditi dom na način naravne gradnje

Novo mesto, 5. 6. 2022: Ekipa operacije Rob umetnosti poziva vse željne novih znanj, ki so dopolnili 15 let k udeležbi na usposabljanju iz naravne gradnje. Usposabljanje se bo pričelo 13. junija z uvodnim teoretičnim delom in se bo nadaljevalo z delovnim taborom. 

Gradnja z lesom, slamo, ilovico …

Naravna gradnja je gradnja naših prednikov, nadgrajena s sodobnimi znanji in prilagojena današnjim bivanjskim potrebam in okolju. Naravni gradbeni materiali, reciklaža in nadciklaža materialov predstavljajo pomemben trend v gradbeništvu, ki omogoča, da naravo manj obremenjujemo s porabo energije, s škodljivimi emisijami ter izkoriščanjem neobnovljivih virov energije in surovin. Uporabili bomo čim več naravnih materialov, ki so lokalnega izvora, izhajajo iz narave in se jih v naravo lahko vrne. Gradnja je tudi cenovno dostopnejša. Potrebno pa je znanje, oplemeniteno s časom in izkušnjami, da iz lesa, slame, peska, ilovice, apna in drugih materialov zgradimo sodoben objekt. 

Pod strokovnim vodstvom naravnih graditeljev 

Usposabljanje vključuje uvodno strokovno predavanje, dve ekskurziji z ogledom dobrih praks v okolici Šentjerneja in v Prekmurju ter dva petdnevna praktična delovna tabora na delovišču pod vodstvom izkušenih graditeljev zavoda za trajnostni način življenja Veles. V zaključku usposabljanja bomo izvedli posvet o naravni gradnji in predstavili rezultate ter priročnik. 

Ponuja se enkratna priložnost, da se seznanite z materiali, se preizkusite v gradnji in pridobljene informacije podkrepite s praktičnimi izkušnjami pod vodstvom naravnih graditeljev. 

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko kandidati, ki so dopolnili 15 let.  Zagotovljen je prevoz do delovišča in malica, usposabljanje pa je za udeležence brezplačno. Prejmejo gradivo in potrdilo ob zaključku usposabljanja. Prijavijo se lahko šolarji, študentje, zaposleni in brezposelni. Razširjenost povpraševanja po naravni gradnji in ekonomska dostopnost naravnih in reciklažnih materialov spodbuja nove možnosti zaposlovanja in kreativnega delovanja na tem področju. 

Rob umetnosti naslavlja razvoj alternativnih oblik bivanjske kulture

Usposabljanje iz naravne gradnje, ki poteka pod mentorstvom Zavoda Veles in v organizaciji Romskega društva Romano veseli iz Novega mesta je del operacije Rob umetnosti, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Rob umetnosti razvija usposabljanja s področja kulture in umetnosti, preko katerih vključeni ljudje aktivno krepijo svojo izvorno moč. 

Pridružite se nam! Prijavite se na številki 041 445 838 (Niko), 040 625 981 (Milena),  e-mail: rob.umetnosti@gmail.com. Spletna stran:  http://romano-veseli.si/


VABILO NA STROKOVNI POSVET: ALI OD MLADOSTNIKOV ZAHTEVAMO PREVEČ

Pozdravljeni!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite strokovnega posveta z naslovom: Ali od mladostnikov zahtevamo preveč? 

Obdobje epidemije je na vsakogar močno vplivalo. Vsi smo bili postavljeni v novo realnost, ki pa se je zdela dostikrat nerealna. Mladostniki so bili soočeni s situacijo, ki je zahtevala njihovo večjo odgovornost, samostojnost, samodisciplino, morda malo bolj poglobljeno razmišljanje o sebi, soočeni so bili s stresom in zahtevami, ki jim morda niso bili kos... Za dosti mladostnikov je bilo to preveč obremenjujoče, kar se je odrazilo na različne načine. Od tu vprašanje ali smo od njih zahtevali preveč? Morda ne... Katere so pravzaprav vrednote današnjih mladostnikov, kaj je mladostniku dandanes sploh pomembno in kakšna je pri tem naša vloga oz. namen našega delovanja?

Na strokovnem posvetu bodo sodelovali tudi predstavniki RDRV, ki  bodo podali vpogled v izvedene  mladinske aktivnosti društva s poudarkom na projektu MEK PE DOLESTAR: Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem.

Posvet bo 7.6.2022, ob 9.00 uri, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

Prijave preko spletnega obrazca, povezava: https://forms.gle/aTo9fmJyb4rQnv9X9

do četrtka, 2. 6. 2022

Prilagamo program posveta

Posvet organizira Društvo Projekt Človek.

Veselimo se vaše družbe!SCENARIJ ALTERNATIVNIH OBLIK BIVANJSKE KULTURE - NARAVNA GRADNJA

POZIV K PRIJAVI NA USPOSABLJANJE                                                                                                             

Datum: 2. 6. 2022


USPOSABLJANJE NARAVNA GRADNJA SCENARIJ ALTERNATIVNIH OBLIK BIVANJSKE KULTURE

Mentor: Janez Jordan, Zavod Veles so.p.

Lokacija: Novo mesto in Svinjsko pri Šentjanžu (delovišče Zavoda Veles, so. p.)

TEORETIČNI DEL

Novo mesto, Šentjernej, Prekmurje

PRAKTIČNI DEL

Dva tabora naravne gradnje na delovišču Zavoda Vesels

ZAKLJUČNI DEL

Novo mesto

Uvodno predavanje: 13. 6. 2022

Ekskurziji: 15. 6., 17. 6. 2022

Gradnja 1: 20. 6. - 24. 6.

       Gradnja 2: 27. 6. - 1. 7. 

Zaključni dogodek

2. 7. do 5. 7. 2022

Pregled različnih načinov naravne gradnje bivališč, zatočišč in revitalizacije objektov Izdelava bivalnega objekta, ilovnate stene, ometi iz naravnih materialov, tehnike naravne gradnje 

Zaključek s posvetom o  naravni gradnji in graditeljstvu kot poklicu

 

 

Udeleženci se bodo teoretično in praktično usposabljali iz metod naravne gradnje, ki ustreza standardom pasivne gradnje. 

Na usposabljanju prejmejo gradivo in ob zaključku potrdilo. Za prevoz in malico je poskrbljeno. Pogoj za prijavo je dopolnjenih 15 let. Operacija Rob umetnosti omogoča udeležencem brezplačno pridobivanje aktualnega znanja in veščin. 

Na voljo smo vam za vse dodatne informacije. Mesta so omejena. Pohitite s prijavami na gsm: 041 445 838 (Niko) ali e-mail: rob.umetnosti@gmail.com

Spletna stran: WWW.ROMANO-VESELI.SI 

 


POVEZOVANJE ROMOV – SVET STOJI NA MLADIH

Slika

Datum: 14. 4. 2022

Romsko društvo Romano veseli izvaja Erasmus+ mladinsko izmenjavo POVEZOVANJE ROMOV – SVET STOJI NA MLADIH. Projekt je namenjen spodbujanju socialnega vključevanja in medkulturnosti ter preživljanju kakovostnega časa mladih iz Hrvaške, Italije in Slovenije.

E+ Ključni ukrep 1 - Učna mobilnost posameznikov - Mladinske izmenjave je mednarodni projekt, ki bo povezal preko 30 mladih ter spremljevalce in mentorje. Skupaj se bomo družili in preživljali čas z zanimivim programom in prostočasnimi dejavnostmi. Z izvedbo projektnih vsebin neformalnega učenja za mlade z manj priložnostmi ter pripadnice in pripadnike romske skupnosti, želimo omogočiti pridobivanje novih izkušenj in znanj ter spoznavanje mladih iz drugih evropskih državah in okolij.

Znotraj Krajinskega parka Kolpa bomo izvajali zeliščarske delavnice, pogovorne delavnice (izobraževanje, odraščanje,zaposlovanje), delavnice na temo reciklaže in ponovne uporabe, delavnice na temo EU, gledališke delavnice, filmska delavnice, delavnico digitalnega opismenjevanje in veliko družabnih vsebin.

Projekt, ki ga sofinancira Evropska unija preko Erasmus+, organizira Romsko društvo Romano veseli v partnerstvu z Rom HR - Romska organiziacija mladih iz Hrvaške in Jonathan Cooperativa Sociale iz Italije. 

 

 


SVETOVNI DAN ROMOV

Datum: 8.4.2022

Romsko društvo Romano veseli že 17 let aktivno deluje na področju izboljšanja položaja romske skupnosti v JV Sloveniji. Izvajamo različne projekte in aktivnosti, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani. Za več informacij nam lahko pišete na rob.umetnosti@gmail.com ali pa nas pokličite na 040 625 981.

 

Ob Svetovnem dnevu Romov želimo vsem Romom in Rominjam vse najboljše in vas vabimo, da se vključite v naše dejavnosti.


NAŠE POTI o operaciji Rob umetnosti

Slika

Datum: 14. 3. 2022

Vabimo vas, da prisluhnete radijski oddaji Naše poti na Prvem programu Radia Slovenija, z naslovom Na robu umetnosti in prispevku o naši operaciji Rob umetnsoti, ki jo je pripravil novinar Sandi Horvat.

 

Radijska oddaja Naše poti- Na robu umetnosti

ROB UMETNOSTI NA RTVSLO

Slika

Datum: 28. 3. 2022

Vabimo vas k ogledu jubilejne 300. romske oddaje So vakeres? = Kaj govoriš?, kjer si lahko ogledate tudi prispevek o naši operaciji Rob umetnosti. Ekipa novinarjev in snemalcev nas je obiskala ob zaključku izvajanja usposabljanja sklopa II - Ustvarjalno izražanje na področju besedne umetnosti, ki smo ga zaključili z organizacijo in izvedbo okrogle mize na temo ustvarjalnosti in možnostih zaposlovanja v kulturi.

Vabljeni k ogledu. 

Prispevek v oddaji RTVSLO So vekeres?

Svetovni dan človekovih pravic

Slika

Datum: 10. 12. 2021

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic v Romano Veseli pozivamo k spoštovanju pravice do drugačnosti in razvijanja lastne kulture.

Komentar Predsednice Romskega društva Romano Veseli, Milene Tudija ob obeležitvi svetovnega dneva človekovih pravic: »Med temeljne in neodtujljive človekove pravice sodi pravica do uporabe maternega jezika, izražanje običajev in kulture, ki nas definira. Romi v Sloveniji še vedno ostajamo odrinjeni na rob družbe in prikrajšani, več pozornosti moramo usmeriti v dejansko izvajanje pravic, ki so ustavno zagotovljene inv skladu s sprejetimi civilizacijskimi normami in svoboščinami.«

»V našem društvu Romano Veseli smo v preteklem mesecu pričeli z izvajanjem  projekta ROB UMETNOST. Društvo je projekt pridobilo na javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Financirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je namenjen socialni aktivaciji pripadnikov narodov nekdanje SFRJ in Romov na Dolenjskem in vključuje različna usposabljanja za pridobivanje praktičnih znanj za kulturno izražanje in udejstvovanje na področju filma in gledališča, literature in besedne umetnosti ter kulture bivanja. S tem namenom vas prisrčno vabimo, da nas spremljate in se vključite v naše bogate aktivnosti« dodaja Milena Tudija.

Lep pozdrav,

Milena Tudija

Koordinatorica operacije ROB UMETNOSTI

Predsednica RD Romano veseli


USPOSABLJANJE - FILMSKA IMPROVIZACIJA

Slika

Datum: 25. 11. 2021

V okviru operacije ROB UMETNOSTI smo v novembru 2021 izvedli prvo usposabljanje v obsegu 48 ur. Usposabljanje je namenjeno socialni aktivaciji pripadnikov narodov nekdanje SFRJ in Romov na Dolenjskem in vključuje različna usposabljanja za pridobivanje praktičnih znanj za kulturno izražanje in udejstvovanje na področju filma in gledališča, literature in besedne umetnosti ter kulture bivanja. Financirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Milena Tudija

Koordinatorica operacije ROB UMETNOSTI

Predsednica RD Romano veseli

Nekaj kratkih filmov udeležencev usposabljanja

Ustvarjalno izražanje na robu umetnosti

Slika

Datum: 11. 3. 2022 

Romsko društvo Romano veseli zaključuje drugi sklop aktivnosti v operaciji ROB UMETNOSTI z okroglo mizo o razvoju umetniške ustvarjalnosti in možnostih delovanja in zaposlovanja v kulturnem sektorju.

Med januarjem in marcem 2022 smo izvajali usposabljanje s področja besedne umetnosti namenjeno socialni aktivaciji odraslih pripadnikov romske skupnosti in priseljencev s področja bivše SFRJ, ki živijo na področju Dolenjske in Bele krajine. V usposabljanje v obsegu 48 ur, ki smo ga izvajali v dveh skupinah se je vključilo preko 50 posameznic in posameznikov od katerih je polovica uspešno opravila celotno usposabljanje in pridobila nove kompetence ustvarjanja z besedami, razvoja ustvarjalnih sposobnosti, besednega umetniškega zaklada, pristopov in tehnik branja, literarnih pojmov, metod ustvarjalnega pisanja, jezikovnih  posebnosti, poante literarnega dela, dialog, posamično in skupinsko ustvarjanje proznih in pesniških stvaritev ter druga znanja za lažje vključevanje in delovanje v kulturno umetniškem sektorju.

Skupaj z udeleženci usposabljanja smo organizirali zaključni dogodek in izvedli okroglo mizo o razvoju umetniške ustvarjalnosti ter možnostih delovanja in zaposlovanja robnih skupin v kulturnem sektorju. Na okrogli mizi smo predstavili operacijo ROB UMETNOSTI, rezultate in metode dela ter različne pomene socialnega vključevanja, zmanjševanja diskriminacije in možnosti za zaposljivost robnih skupin. 

Po uvodnem nagovoru Milene Tudije koordinatorice operacije ROB UMETNOSTI in predsednice RD Romano veseli sta svoja pogleda predstavila zunanja izvajalca  mag. Vesna Anđelković, KC Marija Vera in Tomaž Pavkovič, pedagog, montažer, snemalec ter preostali gosti, ki so se udeležili  okrogle mize dr. Sabina Zorčič, Inštitut za narodnostna vprašanja, ki je predstavila pomen jezika in šolanja v romski skupnosti in predstavnica Urada vlade RS za narodnosti Maja Mamlić, ki je predstavila novo sprejeti program ukrepov za Rome za obdobje 2021-2030, s poudarki na ukrepih s področja kulture in zaposlovanja.

V razpravo so se aktivno vključevali tudi preostali gosti, Tadeja Arkar, predstavnica Razvojno izobraževalnega centra NM na temo pomembnosti izobraževanja pri zaposlovanju in predstavnici Društva za razvoj prostovoljnega dela, Milica Tanasković in Nina Štampohar, ki sta predstavili izvajanje operacije »Vamo tamo s tabo«. Svoje razmišljanje je predstavil tudi Sandi Horvat, predstavnik Romskega akademskega kluba in sodelavec RTVSLO. Dogodek je moderirala Emilija Skrt, sodelavka RD Romano veseli

Usposabljanje in zaključna okrogla miza se izvajata v okviru operacije ROB UMETNOSTI, ki jo finančno podpirata Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Milena Tudija, predsednica RD Romano Veseli komentira: Operacija Rob umetnosti poteka po zastavljeni časovnici. Različne aktivnosti bomo izvajali še 10 mesecev, zato vas prisrčno vabimo na naša nadaljnja usposabljanja. Že aprila začnemo z izvajanjem sklopa aktivnosti  na temo alternativnih oblik bivanjske kulture, kjer se bomo v teoriji in praksi naučili uporabljati nekatera starodavna znanja gradnje iz naravnih materialov v navezovanju na sodobne načine gradnje z recikliranjem in nadcikliranjem obstoječih materialov in izdelkov. Za več informacij pa nas čim prej kontaktirajte«.

Milena Tudija

Koordinatorica operacije ROB UMETNOSTI

Predsednica RD Romano veseli


UMETNIŠKA USTVARJALNOST - KLJUČ DO ZAPOSLJIVOSTI?

Romsko društvo Romano veseli bo na okrogli mizi predstavilo usposabljanja iz filmske in gledališke improvizacije ter besedne umetnosti. Gosti bodo spregovorili o aktualnih temah s področja Romov, jezika in šole ter o najnovejšem programu ukrepov za Rome. Okrogla miza poteka 11. marca 2022, od 9.00 do 11.00 ure, v Novem mestu, Topliška cesta 2, v prostorih RIC-a.


PROJEKT ROB UMETNOSTI

Slika

Datum: 7. 1. 2022

VKLJUČEVANJE ROBNIH SKUPIN IN DEMOKRATIZACIJA KULTURE SKOZI BESEDNO UMETNOST

V okviru projekta Rob umetnosti, ki ga izvaja romsko društvo Romano veseli, smo danes pričeli z usposabljanjem, ki smo ga poimenovali Besedni umetniški izraz skozi kompleksnost družbe in kulture. 

Na usposabljanju izražamo, dojemamo, analiziramo in razumevamo notranje svetove – tako svoje, kot svetove soudeleženk in soudeležencev. Raziskujemo znanja, čustva, cilje, motive, dejanja in stališča. Skozi zgodbe in pesmi razvijamo občutljivost do skupnosti, do druge osebe, do sebe in občutljivost za svet. Metode dela na usposabljanju temeljijo na izkustvenem učenju. Udeleženke in udeleženci prihajajo do vpogledov in doživljanj stvarnosti, ki vplivajo tudi na njihovo vključevanje v sfero dela in zasebnosti. Osvojili bodo nekaj temeljnih izhodišč literarnega ustvarjanja.

Na današnji delavnici so zgodbe prehajale iz giba v besedo, preko asociacij in razvijanja domišljije. Začeli smo z uvodno relaksacijo telesa, dihalnimi vajami, ogrevanjem glasu, sproščanjem govornega aparata, vajami za koncentracijo, spominskimi vajami ter vajami za jasen in razločen govor.

Do konca marca bomo izvedli dva sklopa delavnic Besedni umetniški izraz skozi kompleksnost družbe in kulture, uporabljene metode ter dela – zgodbe in pesmi pa izdali v publikaciji.

Osnovni namen projekta Rob umetnosti je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ciljne skupine Romov in pripadnikov narodov nekdanje skupne države SFRJ v Sloveniji, za njihovo večjo socialno vključenost, zaposljivost in izboljšanje osebnih situacij. Operacijo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


NASTOPILI SO ODRASLI PREBIVALCI VEJARJA IN OTROCI SO JIH GLEDALI

Datum: 24. 12. 2021

Ob zaključku sklopa usposabljanja iz gledališke improvizacije, ki ga izvaja Romsko društvo Romano veseli v okviru projekta Rob umetnosti, bodo udeleženke in udeleženci izvedli javni dogodek v dnevnem centru Kher šu beši v romskem naselju Vejar pri Trebnjem.

Na usposabljanju so udeleženke in udeleženci skozi zabaven in poučen način pridobili osnovne veščine v improvizacijskem nastopanju, komunikaciji, odnosih, situacijskih odzivih in ob tem krepili svoje igralske, scenske in režijske veščine. Na decembrskih delavnicah so utrjevali povezave v skupini ter ustvarjali nove kulturno umetniške prakse. Povezovali so delo na impro tehniki z ustvarjalnim procesom v veselem in odprtem vzdušju in ga zaključili z javnim nastopom ob zaključku leta.

Javni nastop, ki vključuje odrasle nastopajoče je poseben tudi v tem, da odrasli v Vejarju le redko dobijo priložnosti za tovrstno udejstvovanje, kjer bi lahko pridobili in tudi pokazali svoje gledališke veščine. Usposabljanje je potekalo pod mentorstvom akademske igralke Vesne Anđelkovič. 

Sklop Gledališka improvizacija  v projektu Rob umetnosti omogoča udeležencem bolj aktiven način odzivanja in predelovanja informacij ter življenjskih pripetljajev. Udeležence uči izražanja, javnega nastopanja, odzivanja v nepričakovanih razmerah in povezovanja s podobno pa tudi z drugače mislečimi, razvija boljšo samopodobo in spodbuja sprejemanje ter razumevanje drugačnosti. Predvsem pa gre za zabaven in ustvarjalen način skupinskega dela, ki slavi tukaj in zdaj, ter spodbuja vrednote, ki so potrebne za gradnjo zrele, odgovorne, samostojne, samozavestne, sočutne, sprejemajoče, ozaveščene, razmišljujoče, iskrene, pogumne in nasploh odprte osebnosti, ki bo svoje življenje živela kar se da izpolnjeno, samosvoje in suvereno, kar je tudi osnovni namen ESS operacije socialne aktivacije.

Rob umetnosti izvaja in vodi Romsko društvo Romano veseli, koordinira ga Milena Tudija. Društvo je projekt pridobilo na javnem razpisu Ministrstva za kulturo. Financirata ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namenjen je družbeni aktivaciji na  področju kulture pripadnikov narodov nekdanje SFRJ in Romov na Dolenjskem. Vključuje različna usposabljanja za pridobivanje praktičnih znanj za kulturno izražanje na področju filma in gledališča, literature in besedne umetnosti ter kulture bivanja. 

»Veseli nas, da smo lahko v romskem naselju Vejar pri Trebnjem izvedli  usposabljanje iz gledališke improvizacije in bomo popestrili kulturno dogajanje, za kar se prisrčno zahvaljujem vsem sodelujočim Romkinjam, Romom ter vsem vključenim. Še posebej smo veseli sodelovanja z ekipo Dnevnega centra Kher šu beši v Vejarju. Vsi skupaj opravljamo zelo pomembno delo za romsko skupnost, za povezovanje z drugimi skupnostmi in ne nazadnje za večjo zaposljivost. Vsem skupaj želim lepe in mirne praznike ter veliko zdravja v letu, ki prihaja«, je komentirala Milena Tudija koordinatorica projekta in predsednica Romskega društva Romano veseli.


Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani se strinjate z njihovo uporabo. Več o piškotkih.