POVEZOVANJE ROMOV - Svet stoji na mladih

VABILO NA MEDNARODNO MLADINSKO IZMENJAVO 

POVEZOVANJE ROMOV – SVET STOJI NA MLADIH

(od 14.4. do 23.4. 2022, Stari trg ob Kolpi)

Živijo,

če si star med 15 in 29 let, te vabimo, da se nam pridružiš na 10 dnevni mednarodni izmenjavi, ki bo potekala med 14. in 23. aprilom 2022  v Beli krajini – Srednji Radenci 2, Stari trg ob Kolpi– EKO vasica Rinčica .

Prišli bodo mladi udeleženci iz Slovenije, Hrvaške in Italije.

Skupaj se bomo družili in preživljali čas z zanimivim programom in prostočasnimi dejavnostmi:

  • Zeliščarske delavnice
  • Gledališke improvizacijske delavnice
  • Pogovorne delavnice (izobraževanje,zaposlovanje,diskriminacija
  • Reciklaža in ponovna upoaba
  • Delavnice na temo Evrope in Romov
  • Veliko družabnih vsebin ( digitalno opismenjevanje, video delavnice,, športne aktivnosti, izleti, filmski in tematski večeri)

Udeležba je brezplačna vključno s potnimi stroški, stroški nočitev in prehrane (zajtrk, kosilo, večerja in malice) ter programskimi aktivnostmi. 

Projekt, ki ga financira EU Erasmus+ preko NA MOVIT, organizira Romsko društvo Romano veseli v partnerstvu z Rom HR iz Hrvaške in Jonathan Coop iz Italije. 

ZA DODATNE INFORMACIJE POKLIČI: 040 625 981 ali 041 445 838

OZ PIŠI: rd.romano.veseli@gmail.com

Udeležba je omejena zato pohiti s prijavo!

E-kartica projekta

Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem

Slika

Podporo za projekt smo pridobili na javnem razpisu Active Citizens Fund v Sloveniji za male projekte in ga izvajamo v partnerstvu z Zavodom Mavrični bojevniki in društvom Projekt človek.

Opis projekta

V zadnjih letih je zaznan velik porast zlorabe psihoaktivnih substanc (PAS) med mladimi v romskih naseljih na Dolenjskem. Posledice zaznamujejo tako posameznike kot širšo družbo. Konkretna pomoč pa zaradi mnogih razlogov do mladih oseb ne pride.

S projektom bomo razvili in implementirali skupnostno storitev, ki bo nudila neposreden individualni stik in delo z mladimi s težavami s PAS v naseljih  in zunanjo strokovno podporo. Aktivnost vključuje celoletno delo na terenu, ki ga bomo izvajali skozi novo storitev Romskega posrednika za preprečevanje zlorabe PAS. Prpiravili bomo tudi priročnik za delo z mladimi romskimi odvisniki, tako bomo omogočili prenos dobre prakse tudi na druge organizacije in regije 

Vzpostavili bomo zaupljiv odnos in zagotovili strokovno podporo »od zunaj« mladim posameznikom pri nadaljnji obravnavi odvajanja od PAS in alkohola ter kot ključen cilj projekta vzpostavili dolgoročni kanal za vse, ki bodo v prihodnje iskali strokovno pomoč v sprejemnem centru za odvisnike, ki ga upravlja partnerska organizacija v NM.

Z izvajanj projekta bomo dosegli dvig ozaveščenosti mladih Romov in romskih družin o nevarnosti zlorabe PAS in alkohola ter dvig informiranosti o podpornih organizacijah. Izvedli bomo delavnice osveščanja v romskih naseljih in komunikacijsko akcijo informiranja za romsko skupnost v romskem in slovenskem jeziku. 

Pomemben del aktivnosti bomo namenili osveščanju na ravni lokalnih in nacionalnih odločevalcev ter resornih organov in spodbujanju sistemske podpore za reševanje problematike na področju preprečevanja zlorabe PAS med mladimi Romi na Dolenjskem.

Izvedba projekta Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem je podprta s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (prek finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Vodja projekta in kontaktna oseba je Milena Tudija. Za več informacij spremljajte našo spletno stran in FB profil ali pišite na rd.romano.veseli@gmail.com.

Projekt traja 12 mesecev.

 

USPOSABLJANJE ROMSKEGA POSREDNIKA

Datum: 29. 1. 2022

Na projektu Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem smo že začeli z izvajanjem nekaterih PROJEKTNIH aktivnosti. 

Začeli smo z vključevanjem romskega posrednika  v usposabljanje za delo z mladimi odvisniki od PAS, ki ga organizira partnerska organizacija Društvo Projekt Človek. Usposabljanje vključuje 9 ur neposrednega usposabljanja, 12 ur praktičnega dela v skupini pod mentorstvom in 3 ure individualnega svetovanja z mentorjem.

 

ZAČELI SMO Z AKTIVNIM IZVAJANJEM PILOTSKE STORITVE ROMSKEGA POSREDNIKA

Datum: 4. 2. 2022

Po izvedenem usposabljanju izbrane osebe za delo z mladimi odvisniki od PAS, smo začeli z aktivnim izvajanjem storitve romskega posrednika, ki nagovarja mlade Rome in romsko skupnost o problematiki odvisnosti v romskih naseljih. Romski posrednik bo spodbujal motivacijo za opuščanje zlotabe PAS in omogočil neposreden stik odvisnikov in njihovih družin s strokovno organizacijo, ki deluje na področju preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od PAS.

 

PREDLOG ZA VKLJUČEVANJE PROBLEMATIKE DROG MED MLADIMI  ROMI v TEMELJNI DOKUMENT RS ZA ROME za obdobje  od 2021 do 2030

Datum: 7. april 2022

V času priprave projektne dokumetacije MEK PE DOLESTAR je Vlada RS ponudila zainteresirani javnosti v dopolnitev osnutek krovnega vladnega dokumenta za romsko skupnost v Sloveniji. Pripravo Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021 -2030 je koordiniralo MNZ, svoje prispevke pa so dodali vsi resorni organi in inštitucije.

Nacionalni program ukrepov je usklajen  s Strategijo razvoja Slovenije do 2030 Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf (gov.si) in temeljnimi mednarodnimi in razvojnimi dokumenti, ki se nanašajo (tudi) na pripadnike romske skupnosti kot eno od ranljivih skupin. Ključni okvir, na katerega se naslanja novi nacionalni program ukrepov, pa je novi strateški okvir Evropske unije »Unija enakosti: Strateški okvir EU za enakost, vključevanje in udeležbo Romov" https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:52020DC0620. ki je bil sprejet z namenom doseganja večjega in hitrejšega napredka pri izboljšanju položaja Romov v EU. 

Po preučitvi objavljenega osnutka NPUR smo ugotovili, da državne inštitucije zlorabe drog in odvisnosti od PAS ne zaznavajo kot problematičnega področja oz niso dovolj seznanjene s problematiko in v krovni dokument ne vključujejo strategij in programov za soočanje, zmanjševanje ali preprečevanje  problematike odvisnosti od PAS med otroci in mladoletnimi Romi oz v romski skupnosti na splošno. 

Skupaj z Društvom Projekt človek smo pripravili komentarje s konkretnimi predlog, cilji in ukrepi za vključitev problematike v NPUR 2021-2030. 

Predlogidopolnitev in vključitev CILJA 3.2.3.4 Ozaveščanje in zmanjševanje škode zaradi psihoaktivnih substanc (PAS), alkohola in drugih oblik zasvojenosti oz. rizičnih vedenj ter socialna rehabilitacija med mladimi Romi v romskih naseljih ni bila upoštevana in uradni dokument NPUR 2021-2030 ni vključil nobenih konkretnih ukrepov za izboljšanje problematike napodročju zlorabe drog in PAS. 

Spodaj se lahko seznanite z odzivom resrniih inštitucij, ki so podale komentarje na naš predlog in si preberete končni dokument NPUR 2021-2030, ki ga je pripravila Vlada RS.

Povezava na vladni dokument Pregled odzivi in pripombe ter predlogi na NPUR 2021 do 2030 s komentarjem resornih organov na predlog RDRV in Društva Projekt Človek

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UN/NPUR-2021-2030/Pregled-odzivi-in-pripombe-ter-predlogi-na-NPUR-2021-2030.pdf

Povezava na NPUR 2021-2030   

https://www.gov.si/novice/2021-12-28-vlada-je-sprejela-nacionalni-program-ukrepov-za-rome-za-obdobje-20212030/

https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/UN/NPUR-2021-2030/108NPRomi.docx

 

OBJAVA INFORMACIJE O PROJEKTU MEK PE DOLESTAR na SPLETNI STRANI ACF

Datum: 21. 4. 2022

https://acfslovenia.si/podprti-projekti/mek-pe-dolestar-preprecevanje-zlorabe-drog-med-mladimi-romi-na-dolenjskem/

 

SESTANEK na ZVEZI ZA RAZVOJ ROMSKE SKUPNOSTI

Datum:4.5.2022

Na sestanku smo predstavili naše delovanje na projektu MEK PE DOLESTAR. Prisoten je bil tudi romski zaupnik. Predstavniki ZRRS so dobro seznanjeni s problematiko zlorabe PAS v romskih naseljih. Povdarili so, da se problematika poslabšuje in da vedno mlajše osebe posegajo po PAS. Romska skupnost ne ve, kako se odzvati in kaj lahko naredijo za izboljšanje stanja. Uživanje drog in PAS je zelo razširjeno med prebivalci romskih naselji, tako je postalo moderno in frajersko, če tudi mladi posegajo po PAS. Poznajo primere mlajših od 10 let, ki uživajo “ta sivo” in “ta rjavo”.

Dogovorili smo se za organizacijo dogodka osveščanja romskih družin. RDRV in ZRRS smo se na srečanju dogovorili tudi za podporo delovanju in zaščito romskega zaupnika na terenu. Ugotovili smo, da je potreba individualna obravnava in zgodnje osveščanje ter informiranje družin za preprečevanje in za zmanjševanje zlorabe PAS.

 

SESTANEK DRPD NOVO MESTO

18.5. 2022

DRPD NM vodi dnevne centre za otroke in za romske otroke v večjih romskh naseljih. S strokovnim osebjem so dnevno prosotni in v stiku z romsko skupnostjo in mladimi ter otroci. Zaznavajo porast zlorabe drog v zadnjih letih in predvsem posledic, ki jih puščajo na posameznike in skupnost. Razpečevanje drog (v naseljih in med spološno populacijo) je oblika preživljanja in pridobivanja zaslužka mnogih mladih. Ugotovili smo, da strokovni delavci niso dovolj usposobljeni za delo z osebami s težavami s PAS in se dogovorili za sodelovanje ter organizacijo skupnih dogodkov ozaveščanja.

 

UDELEŽBA NA STROKOVNEM POSVETU: Ali od mladostnikov zahtevamo preveč? 

Datum 7. 6. 2022

Obdobje epidemije je na vsakogar močno vplivalo. Vsi smo bili postavljeni v novo realnost, ki pa se je zdela dostikrat nerealna. Mladostniki so bili soočeni s situacijo, ki je zahtevala njihovo večjo odgovornost, samostojnost, samodisciplino, morda malo bolj poglobljeno razmišljanje o sebi, soočeni so bili s stresom in zahtevami, ki jim morda niso bili kos... Za dosti mladostnikov je bilo to preveč obremenjujoče, kar se je odrazilo na različne načine. Od tu vprašanje ali smo od njih zahtevali preveč? Morda ne... Katere so pravzaprav vrednote današnjih mladostnikov, kaj je mladostniku dandanes sploh pomembno in kakšna je pri tem naša vloga oz. namen našega delovanja?

Na strokovnem posvetu smo sodelovali tudi predstavniki RDRV in  podali vpogled v izvedene  mladinske aktivnosti društva s poudarkom na projektu MEK PE DOLESTAR: Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem. Prav tako je bil z nami tudi romski zaupnik, ki je podal vpogled v svoje delovanje in izkušnje s terena.

Posvet bo 7.6.2022, ob 9.00 uri, v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto.

SPLETNI SESTANEK s PREDSTAVNIKI NIJZ

Datum: 11. junij 2022

10. junija smo organizirali spletni sestanek s predstavniki Nacionanega inštituta za javno zdravje  o problematiki porasta uporabe drog in PAS med mladimi Romi. Po predstavitvi aktivnosti v projektu MEK PE DOLESTAR ter problematike in predstavitvi stanja s terena, smo ugotovili, da so ključne organizacije za javno zdravje, kamor sodi problematike zlorabe PAS slabo seznanjene z realnim stanjem in nimajo pravega vpogleda v dogajanje v romskh naseljih. Dogovorili smo se o medsebojnem obveščanju o problematiki. Osveščanje  in mreženje ključnih inštitucij s področa javnega zdravja in preventive sodi med ključne cilje našega delovanja v projektu MEK PE DOLESTAR in lahko doprinese k sistemskem  in dolgročnem pristopu za izboljšanje stanja in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

PREDSTAVITEV PROJEKTA ZAPOSLENIM v VEČNAMENSKIH ROMSKIH CENTRIH

Datum: 23.6. 2022

Predstavnik društva RDRV in koordiantor projekta MEK PE DOLESTAR se je udeležil strokovnega srečanja, kjer bo predstavil projekt MEK PE DOLESTAR zaposlenim na projektu Večnamenski romski centri, ki ga vodi Center za šolske in obšolske dejavnosti Slovenije, CŠOD. CŠOD opravlja pomembno neposredno delo pri spremljanju mladih v romskih naseljih v Sloveniji zato se zavedajo porasta problematike. Dogovorili smo se za vzajjemo informiranje in organizacijo dogodkov osveščanja prebivlacev romskih naselij. Dogovorili smo se tudi za dolgoročnejše sodelovanje, tako je CŠOD podalo partnersko podporo pri prijavi programa zmanjševanja zlorabe PAS na JR Ministrstva za zdravje za obdobje 3 let.

 

Skupaj s partnerji smo pripravil program za krepitev in varovanje  zdravja: Zmanjševanje uporabe psihoaktivnih substanc med mladimi Romi v Sloveniji 

Datum: 30. 6. 2022

Zavedanje o problematiki zlorabe PAS, težave pri učinkovitem delovanju ter pomanjkljiva usposobljenost strokovnih delavcev, ki delujejo na terenu so nas spodbudili k pripravi programa Zmanjševanje uporabe psihoaktivnih substanc med mladimi Romi v Sloveniji  in oblikovanju prijave na JR Ministrstva za zdravje. Program izhaja iz dobrih praks in ugotovitev razvitih v projektu MEK PE DOLESTAR in se nadgrajuje s strokovmimi vsebinami na nacionalni ravni.

Prepoznana problematika in želja po bolj učinkovitem delovanju je vodila v sestavo širokega in konstruktivnega partnerstva za izvajanje programa, ki vključuje Center za socialno delo NM in Bela krajina, Center šolskih in obšolskih dejavnosti, društvo Projekt ČLOVEK in dve romski organizaciji Romsko društvo Ternipe in Romsko društvo Mavrica. Zastavljeno partnerstvo je premišljeno in v sodelovanje vključuje najbolj kompetentne partnerje za doseganje cilja, ki je zmanjšanje zlorabe PAS  v romski skupnosti. Vsak partner bo dodal v program  področje delovanja v katerem je najbolj izkušen in strokoven, tako lahko zagotovimo prave in sinergetične učinke so/delovanja, za katerega se bomo trudili, da bo aktivno tudi po zaključku 3 letnega programa. Projekt bo vodila romska organizacija RDRV in pomeni pomemben korak k odgovornem prevzemanju pobude za dolgoročno izboljšanje stanja.

 

 

 


Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo spletne strani se strinjate z njihovo uporabo. Več o piškotkih.